raajjemv logo
ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ބިލް ފާސްކުރި ވޯޓުގައި ޖޭޕީން ބައިވެރިނުވިއިރު، ޕީއެންސީގެ ޝަރީފް ވޯޓު ދެއްވައިފި
 
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާ ހިނދަކު އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާއެކު ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވޭ
 
ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެބިލް ފާސްކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވޭ
 
މި ބިލް ފާސްކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ދެއްވީ ޕީއެންސީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް އެކަނި
މުހައްމަދު ފަޒީން
12,138
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 14:52
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ބިލް ފާސްކުރުމަށް ސަރުކާރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ވޯޓު ދެއްވި
މަޖިލިސް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020ށް ހުށަހެޅި އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރިއިރު، ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ބިލް ދިރާސާކުރި މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅައި، އެ ބިލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ 38 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ. އެބިލު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ، އެވޯޓުގައި ބައިވެރިވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އާދަމް ޝަރީފް އާއި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައި ނުގަންނަވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އާއި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲގެ އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމްއެވެ.

"ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020"އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އެ ބިލް ފާސްކުރި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ، އެ ބިލު ފާސްކުރަން ވޯޓު ދެއްވާފައި ނުވަނީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ އެމްއާރުއެމްގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ދަރިކަނލުން، ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޣައްސާނު މައުމޫނާއި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިޤާއި ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ނާއިބު ލީޑަރު އަހުމަދު އާމިރާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ އިތުރުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މުހައްމަދު ލަތީފެވެ.

އެ ބިލު ފާސްކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގައި ހިމެނޭ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެ ބިލަށް ގެނެސްފައިވާ މައިގަނޑު އިޞްލާޙަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށާއިރު، ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ އިރުޝާދާއެއްގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމެޓީން އެކުލަވައިލާފައިވާ "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020"އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ ރިޕޯޓްގައިވާގޮތުން، އެގާނޫނުގައި 10 މެއި 2021ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވާ މާއްދާ ވެސް ވަނީ އިޞްލާޙު ކޮށްފައެެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިޞްލާޙުގައި އެބިލުގައި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ވަކި ތާރީޚެއް ކަނޑައަޅާފައެއްް ނުވެއެވެ. އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އޮތްހާހިނދަކު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން، ފަސްކުރެވިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް "ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020"އަށް މި ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އަލުން ފަށަންޖެހެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އަލުން ފަށަންވާނީ، އެކަންކަން ފެށުމަށް ދުރާލާ ތާރީޚެއް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި ކަމަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅުމާއެކު، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލްތައް، އިލެކްޝަންސް ކޮޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅައި އެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކުލަވާލައި، އާންމު ކުރަންވާނެކަމަށް ވެސް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ބިލުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވާގޮތުގައި، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށްފަހު، އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގަންޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް