raajjemv logo
ބްރޯކަރުން ޢައްޔަނުކުރުން
އޮންލައިންކޮށް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަނު ކުރެވޭގޮތް ހަދަނީ
 
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ބްރޯކަރެއް ވަކިކުރެވޭނީ ލިޔުމުން އެކަން އަންގައިގެން
 
17 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 31 ޖެނުއަރީ 2021 އާ ހަމައަށް ޓެސްޓް ކުރުން ކުރިއަށް ދާނެ
އިސްމާއިލް އާޒިމް
2,575
ކ. މާލެ |
19 ޖެނުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 08:54
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެ އެމްވީ

ކަަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 1 ފެބްރުއަރީ އިން ފެށިގެން ކުރާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސްއިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ކަސްޓަސްމްސްއިން ބުނީ މި ބަދަލު ގެނައީ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މުދާ ކްލިއަރކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެހުމާ ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އެގޮތުން 01 ފެބުރުއަރީ 2021 އިން ފެށިގެން ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ އޮންލައިންކޮށް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކަމުގައި އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މި 17 ޖަނަވަރީ 2021 އިން 31 ޖެނުއަރީ 2021 އާ ހަމައަށް މިނިޒާމުގެ ޓެސްޓިންގ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގައި ވެސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަން ކުރެވޭނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ޕޯޓަލް ބޭނުންކޮށްގެން ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރާނެގޮތް ވެސް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންވުމަށް ހުށަހަޅާނީ، ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔުންތަކާއެކު "ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް" ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންވުމަށް ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅުން ކަސްޓަމްސްއިން ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެޕްރޫވްކުރުމުން، އެކަން ޕޯޓަލްގައި ރެކޯޑް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. ބްރޯކަރު ޢައްޔަންވުމަށް ހުށަހެޅި ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވްވިކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަސްޓަމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް، ބްރޯކަރަށް ނުވަތަ އިމްޕޯޓަރ ނުވަތަ އެކްސްޕޯޓަރއަށް ޗެކްކުރެވޭނެއެވެ ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންވުމަށް ހުށަހަޅާ ރިކްއެސްޓް އެޕްރޫވްކުރެވޭނީ "ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން" މި އުޞޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހުނު ނަމަވެސް، ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ބްރޯކަރެއް ވަކިކުރެވޭނީ "ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުން" އުޞޫލު ދަށުން ލިޔުމުން އެކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ހުށަހެޅުމުންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން މަޢުލޫމާތުދެއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ދަނީ އެކުންފުނީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވީހާވެސް މަދުކޮށް ޒަމާނީގޮތަށް ހުރިހާ ޚިދުމަތްތަކެއް ވެސް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކަސްޓަމްސް ބްރޯކަރުން ޢައްޔަންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޮންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހުމަކީ މި މިސްރާބުގައި ހޯދުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްކަމަށް އެ އިދާރާއިން ސިފަކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް