raajjemv logo
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ލ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރަން ހަވާލުކުރީ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް
 
މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށްބުނެ، އަލުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރިއަށްވުރެ އަގު ބޮޑުކޮށް
 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ 5 ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައި
އިސްމާއިލް އާޒިމް
3,429
ކ. މާލެ |
16 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 09:47
2018 ވަނަ އަހަރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވީ ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ
ގެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ލ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެއްޖެެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުމުލަ 5 މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދެއްވާފައެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ، ލ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބޮޑު އަދަދަކުން ފައިސާ ނަގާ މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފަައެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތް 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ހަތް މިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަ ހާސް އަށް ސަތޭކަ ނަވާރަ ރުފިޔާއަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުކަމަށްބުނެ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކުރަން އެންގުމުން ޖަނަވަރީ 2017 އްގައި އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް، ހަމަ އެ އަހަރު މާލިއްޔަތު ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް އެމަސައްކަތް ދިހަ މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށް ރުފިޔާއަށް ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީ ކޮ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރ ކޮމްޕެނީއަށް މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މާލިޔަތު ޤަވައިދާ ޚިލާފައްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، މަސައްކަތުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކުއްލިގޮތަކަށް ކޮންޓްރެކްޓް ބާތިލްކޮށް، ކުރިން ހަވާލުކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ތިން މިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ހަތަރު ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ހަވާލުކޮށްފައިވާތީކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕީޯޓްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަދި ލ. އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތަކަށް އެޑްވާންސް ފައިދާ ދީފައިވާއިރު، މަސައްކަތުގެ ޕްރޮގްރެސިވް ޕޭމަންޓުން އެޑްވާންސް ފައިސާއާއި ރިޓެންޝަން ފައިސާ އުނިކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު، މިއީ އެނގިހުރެ ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮަތަށް ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިކަމާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް "މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީ"އަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އިޢުލާނު ނުކޮށް އެއް ލައްކަ އޮނަތިރީސް ހާސް ދުއިސައްތަ ސަތާރަ ރުފިޔާގެ ތަކެތި ގަނެފައިވައިވާ މައްސަލައެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯޑަރުކުރި ފޯމުގައިވާ ތަކެތި ހަމައަށް ލިބުނުކަން ކަށަވަރުނުކޮށް ޚިދުމަތާ ތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވުމާއި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ހަރުމުދާ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަން ވަނީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް