raajjemv logo
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ދަ ގްރާންޑޭގެ މެޗު
މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަކީ ޗެލެންޖިންގ ސީޒަނެއް: އިންމަ
 
ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި
 
ދަ ގްރާންޑޭ މެޗަކުން ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، ގްރީން ސްޓްރީޓްސް މިހާތަނަށް މޮޅުވެފައެއް ނުވޭ
އަތޫފް އާތިފް
2,010
ކ. މާލެ |
9 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 18:48
ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށާއި، މި ފަހަރުގެ ސީޒަނަކީ ޗެލެންޖިންގ ސީޒަނެއް ކަމަށް ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު އިސްމާޢީލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށްވުރެ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް ދިއުމަށް އަމާޒުހިފާފައިވާ ދަ ގްރާންޑޭއިން ލީގުގައި މިހާތަނަށް ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު އަދި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ދަ ގްރާންޑޭ އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން އިންމަ ބުނީ ލީގުގައި ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކީވެސް ވަރުގަދަ މެޗެއް ކަމަށާއި، ފަސޭހަ މެޗެއް މި ލީގުގައި ނުކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތް މެޗަށް ނުކުންނައިރު ދަ ގްރާންޑޭއިން އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނާނީ މިހާރުގެ ޕާފޯމަންސް ހިފެހެއްޓުމަށް ކަމަށާއި، ޕާފޯމަންސް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށްވެސް އިންމަ ބުންޏެވެ.

އިންމަ އިތުރަށް ބުނީ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުން އެއީ ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި، މި ހާލަތަކީ ހުރިހާ ކޯޗުންނަށްވެސް އައު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ކުޅެން ފެށުމުން އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުޅުންތެރިންނަށް ދިމާވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރަމުން އިންމަ ބުނީ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަ ހުރި ކުޅުންތެރިންނަށް އަރާމުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ދަ ގްރާންޑޭ މެޗުގެ ކުރިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ކޯޗު އަލީ ނިސްތާރު މުޙައްމަދު ބުނީ މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު ދަ ގްރާންޑޭއަށް ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން މި މެޗަށް ނުކުންނާނީ އެ ފައިދާ ބަދަލުކުރުމުގެ ރޫހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ސީޒަން ފެށުނުއިރު ރަނގަޅު ގޯލްކީޕަރެއް ނެތުން ކަމަށާއި، އެކަމަކު އައު ގޯލްކީޕަރު އައުމާއެކު އެކަން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ބުންޏެވެ. އަދި ޓީމަށް ދިމާވެފައިވާ ލަނޑު ޖެހުމުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށްވެސް ނިސްތާރު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއިން ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު، އެ ޓީމު އަދި މިހާތަނަށް މެޗަކުން މޮޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުން ތިންވަނައިގައެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ދަ ގްރާންޑޭ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް