raajjemv logo
ޓީސީ އާއި ވެލެންސިއާގެ މެޗު
ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތުމަކީ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް: އާތީ
 
ޓީސީ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައި
 
އެއްވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު 10 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,485
ކ. މާލެ |
8 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 09:04
ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ)
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތުމަކީ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް ކަމަށް ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފިއެވެ.

ލީގުގެ އެއްވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު 10 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް މެޗަކުން ވެލެންސިއާ ބަލިވެފައި ނުވާއިރު، އެ ޓީމު ކޮޅަށް އަދި މިހާތަނަށް ލަނޑެއްވެސް ވަދެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އާތީ ބުނީ ވެލެންސިއާގެ ފަހަތުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބުމާއެކު، ފުދޭވަރަކަށް ޓީމުގެ ފަހަތް ވަރުގަދަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާތަނަށް ޓީމު ކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަދެފައި ނުވާއިރު، އުންމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައިވެސް ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ނުވެދުން ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

އާތީ އިތުރަށް ބުނީ ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތުމަކީ ވަރަށް ފަސޭހަކަމެއް ކަމަށް ސަޕޯޓަރުންނާއި މީޑިއާއަށް ހީވެދާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ތާވަލުގެ ކުރީގައި އޮތުމަކީ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތައް ކަމަށެވެ. ސަބަބެއް ގޮތުން އާތީ ބުނީ އިދިކޮޅަށް ކުޅޭ ޓީމުތައް ނުކުންނާނީ އެ ޓީމު އޮތް ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، އެއާއެކު އެއީ ވެލެންސިއާއަށް ކުރިމަތިވާނެ ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުތައް ދާނީ ފައިނަލެއް ގޮތަށް ކަމަށްވެސް އާތީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)

ވެލެންސިއާ މެޗުގެ ކުރިން ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ ލީގުގައި މިހާރު އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ޓީމަކީ ވެލެންސިއާ ކަމަށާއި، ލީގުގައި ޓީސީއަށް ދިމާވާނެ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތަކަކީ ވެލެންސިއާ ހިފެހެއްޓުން ކަމަށެވެ. އަދި ގޯލްކީޕަރުން ފެށިގެން ފޯވާޑުންނާ ހިސާބަށްވެސް ވެލެންސިއާގައި ތިބީ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވެލެންސިއާގެ ބަލިފައެއް ހޯދަން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

ޝާޒްލީ އިތުރަށް ބުނީ ޓީސީއަށް ދިމާވާ ހަމައެކަނި މައްސަލައަކީ ޓީމުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިން މަދުވުން ކަމަށާއި، އެކަމަކު ޓީމުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ޓީސީގެ ޓީމުގައި ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭއިރު، ވެލެންސިއާ ކަހަލަ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނޭ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަނގޫވާނެ ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ޓީސީ ފަސް ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ 21:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް