raajjemv logo
އީގަލްސް އާއި ޔޫވީގެ މެޗު
އީގަލްސްއަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑު: މޯހަން
 
އީގަލްސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައި
 
އީގަލްސް އާއި ޔޫވީއަށްވެސް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ހޯދިފައެއް ނުވޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
2,101
ކ. މާލެ |
8 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 08:54
ކުލަބު އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
އެފްއޭއެމް

މިހާރު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކުލަބު އީގަލްސްއަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެވަނަ ހޯދި އީގަލްސް މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އޮތީ ތާވަލުގެ ފުލުގައެވެ. އީގަލްސްއަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ހޯދިފައިނުވާއިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ފުލުގައި އެންމެ ޕޮއިންޓަކާއެކުއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯހަން ބުނީ މި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އީގަލްސް މިހާ ދަށްކޮށް އޮތްހެން ހީނުވާ ކަމަށާއި، އީގަލްސްއަށް މިހާރު ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ހުރިހާ ކަމެއް މި ވަގުތަށް ހުރީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކަމަށްވެސް މޯހަން ބުންޏެވެ.

މޯހަން އިތުރަށް ބުނީ އީގަލްސްގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސް ވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ދަނޑުވަޅުގައި އީގަލްސްގައި ތިބި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ ލީޑާޝިޕް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގައި އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރުމާއެކު، މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެވެސް އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާނެ ކަމަށްވެސް މޯހަން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާދަމް

އީގަލްސް މެޗުގެ ކުރިން ޔޫވީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާދަމް ބުނީ އެ ޓީމުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް މާ ރަނގަޅު ޓީމެއް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔޫވީގެ ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ޔާސީން ފިރާގާއި އާދިލް އަބްދުލް ރަހްމާނަށް އަނިޔާވިއިރު، އެ ދެ ކުޅުންތެރިން އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އަންނަން މަހެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނީ ޖުމްލަ ހަތް ކުޅުންތެރިއަކު ނުލައި ކަމަށް މުޙައްމަދު އާދަމް ބުންޏެވެ.

އީގަލްސްއާ ބެހޭ ގޮތުން މުޙައްމަދު އާދަމް ބުނީ އީގަލްސްއަށް އޮތް ހަމައެކަނި ފައިދާއަކީ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އެކުގައި ކުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވުން ކަމަށާއި، ދެ ޓީމުގައިވެސް އަނިޔާގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭއިރު، ޔޫވީއަށް އޮތް ގެއްލުމަކީ ސްކޮޑުގައި ޓީމާ އަލަށް ގުޅުނު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ހިމެނުން ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ލީގުގައި އަދި މިހާތަނަށް އީގަލްސްއަށް މާ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު، މި މެޗު އެހާ އުނދަގޫ ނުވާނެ ކަމަށްވެސް މުޙައްމަދު އާދަމް ބުންޏެވެ.

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ޔޫވީއަށްވެސް މޮޅެއް ހޯދިފައި ނުވާއިރު، އެ ޓީމު ވަނީ ދެ މެޗަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ލީގު ތާވަލުގައި ޔޫވީ އޮތީ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ލިބުނު ދެ ޕޮއިންޓާއެކު ފުލުން ދެވަނައިގައެވެ.

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ޔޫވީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:00 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް