raajjemv logo
މި އަހަރު އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވުން
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް ޖުލައި މަހު ބޭއްވޭނެ: ބޮޑުވަޒީރު
 
އޮލިމްޕިކްސްއަށް ޖަޕާނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށް މިހާރުވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށް ސުގާ ވިދާޅުވި
 
މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް އޮލިމްޕިކްސް މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައި
އަތޫފް އާތިފް
2,083
ކ. މާލެ |
2 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 16:58
ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހީޑޭ ސުގާ: ޖުލައި މަހު ބޭއްވޭނެ އޮލިމްޕިކްސް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
އޭއެފްޕީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ބޭއްވޭނެ ކަމަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިހީޑޭ ސުގާ ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް މި އަހަރަށް ފަސްކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމީ ގިނަ ގައުމުތަކުން އެކަމަށް ގޮވާލުމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ޓޯކިއޯގައި ބޭއްވުމަށް ކުރިން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ވަނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި ޕެރަލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ކިޔުމަށް ސުގާ ދެއްވި ޚިޠާބުގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ބޭއްވޭނެ ކަމަށާއި، އޮލިމްޕިކްސްއަށް ޖަޕާނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަށް މިހާރުވެ ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް އެހެން އަހަރުތަކާ ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސް ކުރިއަށްދާނީ ކޮވިޑާއެކު އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާމިޔާބު އޮލިމްޕިކް ގޭމްސްއެއް މި އަހަރު ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ސުގާ ވިދާޅުވީ ޖަޕާނުގައި ބޭއްވޭ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ވެގެންދާނީ ސިއްހީ ގޮތުންނާއި، ސަލާމަތީ ގޮތުން އަދި އެނޫންވެސް ގޮތް ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޭމްސްއަކަށް ކަމަށެވެ.

މި އަހަރު އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވަން ޖަޕާން ތައްޔާރަށް އޮތް ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އައިއޯސީގެ ރައީސް ތޯމަސް ބާކް ވަނީ މި އަހަރަށް މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވާ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޖަޕާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަދި އޮލިމްޕިކްސް އޯގަނައިޒިންގ ކޮމިޓީގެ ޗެއާމަން ޔޮޝީރޯ މޯރީވެސް މީގެ ކުރިން ވަނީ މި އަހަރުވެސް ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވެއްޖެނަމަ، ގޭމްސް އިތުރަށް ފަސްނުކޮށް، ކެންސަލް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް