raajjemv logo
ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
ހުޅުމާލޭގައި ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފި
 
ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ތަރައްގީކުރުން
 
ހުޅުމާލޭ ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ފަސް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ހުޅުމާލޭގައި ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނީ ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
3,448
ކ. މާލެ |
2 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 10:40
ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުމަށް ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން

ހުޅުމާލޭގައި ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް، އަދި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ބިން ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ނެޝަނަލް ޓެނިސް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިޔާތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކުޅުންތެރިންނާއި ބެލެނިވެރިންވެސް ވަނީ މި ރަސްމިޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކޮށް ހިންގުމަށް، އަދި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ބިން ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފެވެ. އަދި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ހަފީޒެވެ. ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސްގައި ފަސް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ތަރައްގީކުރުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމެއްކަން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ އެސޯސިއޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން މި މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަޙްމަދު ނަޒީރު ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ޓެނިސް ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ބިން ހަމަޖެހުމަކީ ވަރަށް އުފާވެރިކަމެއް ކަމަށާއި، އަދި އެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ހާއްސަކޮށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު ދެއްވާ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން ހެޔޮގޮތުގައި ވަސިލަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށްވެސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަޙްމަދު ހަފީޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި މި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު ތަރައްގީކުރުމަށް ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރަށް ޝުކުރުއަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ މަގުސަދުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ކޯޗުން ޔޫރަޕުން ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް