އަރުޝަދު އަޝްރަފް
ލީޑަރުންގެ ލީޑަރުގެ ގޮތުގައި އަރުޝަދު ކުރަނީ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެއް!
 
ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމާއި ޒުވާން ލީޑަރުން އުފެއްދުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ލިބޭ - އަރުޝަދު
 
ދަރުމަވެރި މަސައްކަތަށް އަރުޝަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތީ ރަށުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
އަރުޝަދު އަޝްރަފް، ލީޑަރުން ބިނާ ކުރުމުގައި އަރުޝަދު އަންނަނީ ނަމޫނާ ދައްކަމުން
އެމްއެންޔޫއެސްޔޫ

ހއ. ހޯރަފުށްޓަށް އުފަން އަރުޝަދު އަޝްރަފަކީ ޒުވާނުންނަށް ނަމޫނާއެކެވެ. ހާއްސަކޮށް މުޖުތަމައަށް ޒުވާން ލީޑަރުން ނެރެދިނުމާއި، ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމުގައި އަރުޝަދުގެ މަސައްކަތަކީ ނަމޫނާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އަރުޝަދަކީ ދަރުމަވެރިކަމަށް ބާރު އަޅާ، ދަރުމަވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޒުވާނުން ނެރެދީފައިވާ ހުނަރުވެރިއެކެވެ.

ދަރުމަވެރި މަސައްކަތަށް އަރުޝަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތީ ރަށުގައި އޭނާ އުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ. މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއަށް ނުކުމެވުނު ދޮރަށް ވެގެންދިޔައީ އުފަން ރަށުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ތަފާތު އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތްތަކެވެ. މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބައިވެރިވުމީ އަރުޝަދަށް ލިބުނު ބޮޑު އުފަލަކަށްވެގެންދިޔައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރަށު ލެވެލްގައި އާއި ގައުމީ ލެވަލްގައި ބޭއްވުނު ހަރަކާތްތަކުގައި އަރުޝަދުގެ ދައުރު ބޮޑެވެ.

އަރުޝަދަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިވަރެއް. އޭގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑާއިއެކު ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޓީޗަރެއްވެސްމެ. ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން އަރުޝަދުގެ ކިބައިން އިސްނެގުން ފާހަގަވި. އަދިވެސް އެގޮތުގެ މަތީގައި މުޅި މުޖުތަމައަށް ނަމޫނާ ޝަހުސީއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި އޭނަ އެ ހުރީ. އަރުޝަދަކީ ދަރިވަރުންނާއި، އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި ސްޓާފުންނަށް ނަމޫނާއެއް.
އިލިޔާސް، އަރުޝަދުގެ މުދައްރިސެއް

އާންމުންގެ އެއް ބަޔަކަށް އަރުޝަދު އެނގިގެންދަނީ މަދަރުސާއެއްގެ ޕްރިންސިޕަލެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަރުޝަދަކީ މާފަންނު މަދަރުސާގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައިވާ އަރުޝަދު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ދާއިރާ ބަދަލުކޮށް އަރުޝަދު މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގައެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ، އަރުޝަދު ދެން ފާހަގަވެގެންދިޔަ އަނެއް ތަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޔޫ އާއި ގުޅުމަށްފަހު އަރުޝަދު ފާހަގަވެގެންދިޔައީ ދަރިވަރުންނާއި ލެކްޗަރާއިންގެ ލޯބި ހޯދި ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް ދިން ހާއްސަ އިންޓަރވިއުގައި އަރުޝަދު ވަނީ އޭނާ ޔުނިވަރސިޓީ ހަޔާތް ވަރަށް ތަފްސީލު ގޮތެއްގައި ކިޔައިދީފައެވެ. އެގޮތުން 2013 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ގުޅުމަށްފަހު ޔުނިވަރސިޓީގައި ބޭއްވޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް އަރުޝަދު ކުރީ ސަފުގައި ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކައުންސިލްގައި ދަރިވަރުން ތަމްސީލުކުރާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި 2017 ވަނަ އަހަރު އަރުޝަދު މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

އަރުޝަދު ބުނީ ޔުނިވަރސިޓީ ހަޔާތުގައި އިސްވާރުން މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުމުގެ ހިޔާލު އޭނާއަށް ދިނީ އޭރު ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑީން ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝާމިލާ މިސް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޝާމިލާ މިސްގެ އެދިލެއްވުމަށް އަރުޝަދު ވަނީ ފުރިހަމައަށް ބޯލަނބައި ޝާމިލާ މިސް ދެއްކެވި މަގުން ހިނގައިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އޮތް އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އަދި އެންމެ މެންބަރުން ގިނަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާ ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމާއި އަރުޝަދު ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މަގާމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޔޫނިއަން އެހެން ހަރުފަތަކަށް އަރުޝަދު ގެންގޮސްދިން ކަމީ ޔޫނިއަންގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ހެކިވާނެ ކަމެކެވެ.

އަރުޝަދު ބުނީ ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ، ޔޫނިއަން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމެއް ނެތި ޔޫނިއަންގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ރަޝީދާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އަލީ ރަޝީދުގެ ލަފާގެ މަތިން ކަމަށެވެ. އަރުޝަދު އިތުރަށް ބުނީ ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމަށް އައި އެންމެ ކާމިޔާބު ރައީސް އަކީ އޭނާ ކަމަށް ނިންމާނީ ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުން ކަމަށެވެ.

އަރުޝަދަކީ ލީޑަރުންގެ ލީޑަރެއް. އޭނާއަކީ މިއަދު ޔޫނިއަން މިއޮތް ހިސާބަށް ގެންދިޔުމުގައި އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތް. ކަމަކާ ހަވާލުވެ އެކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނިންމުމަށް އޭނާ އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ. އެކުގައި އުޅޭ ރަހުމަތްތެރިންނަށް އަބަދުވެސް އިހުތިރާމް ކުރާނެ. އެއީ 100ގެ ލީޑަރެއް
އަލީ ރަޝީދު، ރަހުމަތްތެރިއެއް
ޔޫނިއަންގެ ރައީސްކަމާއި އަރުޝަދު ހަވާލުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމުގައި ހޭދަކުރެވުނު ދުވަސްވަރަކީ ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ބުނަމުން އަރުޝަދު ބުނީ ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމުގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެވުނީ އޭނާގެ ފަހަތުގައި ކުޅަދާނަ ހިންގާ ކޮމެޓީއެއް އޮތުމުން ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫނިއަންގެ ހަޔާތުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ އަރުޝަދާއިއެކު ހިންގާ ކޮމެޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި ތިން ބޭފުޅުން ޔޫނިއަންގެ ރައީސް ކަމަށް އައިސްފައި ވުމުން ކަމަށް އަރުޝަދު ބުންޏެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއިން ޝާންގެ ރައީސް ކަމުގައި އޭނާއަށް ވުރެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އަރުޝަދު ބުނެއެވެ. އަދި އަރުޝަދު ވަނީ އޭނާގެ ފަހުން ޔޫނިއަންގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވި ތިން ބޭފުޅުންނަށް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

އަރުޝަދު އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑާއި ދިމާވީ 2017 ވަނަ އަހަރު، އޭނާގެ ޓީމަށް މެމްބަރުން ހޯއްދަވަން އުޅުނު ދުވަސްވަރު. އަރުޝަދާއި އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ދުވަހުވެސް އެނގުން އެއީ "އެއްވަނައިގެ" ލީޑަރެއް ކަން. އަރުޝަދު އަބަދަވެސް ބަލާނެ އެހެން ލީޑަރުން އުފެއްދުމަށް އެކަން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަރުޝަދު ކޮށްފި. އޭގެ ހެއްކެއް ޔޫނިއަންގެ ލީޑާސް ގްރޫޕަކީ
މުހައްމަދު ޝާން އާމިރު، ރަހުމަތްތެރިއެއް އަދި އަރުޝަދުގެ ދަށުން ތަމްރީނުވި އިސްވާރެއް

އެމްއެންޔޫގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓްރީއިން އުފައްދާފައިވާ ޔޫތް ލީޑަރސް ނެޓްވޯކް (ވައިއެލްއެން)ގައި ވެސް އަރުޝަދު ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ހޭދަ ކޮށްފައެވެ. އަރުޝަދަކީ ވައިއެލްއެން އުފެއްދުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި ފަރާތެއް ކަމަށްވާއިރު، މި ނެޓްވޯކްގެ އިންތިގާލީ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ވެސް އަރުޝަދު މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ވައިއެލްއެންގެ ތަރުޖަމާނެއްގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވިއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު އެމްއެންޔޫއެސްޔޫގެ ރައީސްކަމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތުވެސް އަދާކުރައްވަމުން އަރުޝަދު ވަނީ ވައިއެލްއެންގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަރުޝަދުގެ ރައީސްކަމުގެ ދަށުން ވައިއެލްއެން އިން ވަނީ ޒުވާން ލީޑަރުން އުފެއްދުމާއި، ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ގައުމީ ލެވެލްގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވައިއެލްއެން ފޯރަމްތަކެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ. މި ފޯރަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން އުފެދުނު އެތަކެއް ލީޑަރުންތަކެއް މިއަދުވެސް ރަށު ފެންވަރުގައާ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އާދެއެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ބޭއްވުނު ޔޫތް ލީޑަރސް ފޯރަމްގެ ތެރެއިން

މީގެ އިތުރުން ރެޑްކްރޮޝެންޓްގައި ދަރުމަވެރިކަމަށް އެތަކެއް ހިދުމަތްތަކެއް އޭނާ ކޮށްފައިވާއިރު ރެޑްކްރޮސެންޓް މާލޭ ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަދީލް ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި އަރުޝަދަކީ އެންމެނާއި ގުޅޭ ހިތްހެޔޮ ފަރާތެކެވެ. އަދީލް ވިދާޅުވީ އަރުޝަދު އެންމެ ފުރަތަމަ ފާހަގަވެގެން ދިޔައީ ހޯރަފުށްޓަށް ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ފަރާތުން ކުރި ދަތުރެއްގައި ކަމަށާއި، އެދަތުރުންވެސް އޭނާގެ ލީޑަރޝިޕް ކޮލެޓީ ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެފަހުން މިއަހަރު މުޅި މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރިއިރު ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރެޑްކްރެސެންޓުން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ އައިސީޕީ ތަކަށް ވެދިން އެހީ ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ އަށް އިސްނަގައިގެން އަރުޝަދުގެ ބިޒީ ޝެޑިއުލްއިން ވަގުތު ހުސްކޮށް އައިސީޕީ ތަކުގައި ހާލަތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ ކަމަށް އަދީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ އެމްވީއިން އެދެނީ އަރުޝަދު ކުރާ މަސައްކަތުގައި އިތުރު ކުރިއެރުން އޭނާއަށް ލިބުމަށެވެ. އަރުޝަދަކީ ލީޑަރެއްގެ ހުންނާނެ އެންމެ ރިވެތި އެއް ސިފަކަމަށްވާ އިތުރު ލީޑަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ރިވެތި ސިފަ ލިބިފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި އަރުޝަދުގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައަށް ފައިދާކުރާނެ އިތުރު ލީޑަރުން އުފައްދާނެ ކަމާމެދު ރާއްޖެ އެމްވީއިން ޝައްކެއް ނުކުރަމެވެ....

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
3%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
95%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
1%
މޮޔަވެއްޖެ
1%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
26 ޑިސެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 00:24
ހާމިދު
ތިއީ މޭން އެއް! ޤައުމިއްޔަތަށް ލޯބިކުރާ ހަރުދަނާ ޒުވާނެއް އަދި ނަމޫނާއެއް!
25 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 18:29
އަހުސަން
އަރުޝަދު އަކީ ނަމޫނާ ލީޑަރެއް ހިތް ހެޔޮ ޒުވާނުންނާއި ގުޅޭ ލީޑަރެއް
25 ޑިސެންބަރ 2020 | ހުކުރު 16:32
ތިޔަ މީހާ އަކީ ކިހާ ފެންވަރެއްގެ މީހެއްކަން އަޅުގަޑަށްވުރެ ބޮޑަށް ވަކި އެހެން މީހަކަށް ނޭނގޭނެ. ތިޔައީ އަޅުގަނޑުގެ ޙަޔާތުގައި ދިމާވި އެންމެ ހިންގުންތެރި މީހާ. އޭނާ ނުވާނެ ވަރުބައްޔެއް. ކުޅަދާނަ ލީޑަރުން އުފެއްދޭނީ ކިހާ ކުޅަދާނަ ވީމަ. ތީ ދެވަނައެއް ނުވާ ނަމޫނާއެއް. މި ރާއްޖޭގެ ލީޑަރުންގެ "ގޯޓް" ތީ.. 😍