ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ

ކެންސަލްކުރި ފާރިސްގެ ބަންދު އަމުރުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލްކޮށްފި

  • މިދިއަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އެމައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ތާވަލްކުރުމަށްފަހު ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައި
  • ފާރިސްގެ ބަންދުގެ އަމުރުތަކަކީ މީގެ ތިން އަހަރުކުރިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް
  • ފާރިސް ހައްޔަރުކުރީ، އޭރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިސާބުން

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:09 | 4,530

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފުލުހުން ފާރިސް ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދޫއަށް ގެންދަނީ: ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިދިކޮޅު ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ޖަލަށްލި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި، އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ދެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ހައިކޯޓުގައި ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

މިދިއަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އެ އަޑުއެހުންތައް ތާވަލް ކުރުމަށްފަހު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ އެ ދެ ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލާގައި މިދިއަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައިވަނީ މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނިމިދިއަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، 1 ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރުތަކެއް އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވެއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެފައިވެ އެވެ. އޭރު ފާރިސް މައުމޫނަކީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދުގެ އަމުރުތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތައް އަދިވެސް ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގޮސް މަޑުޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިލެއްވި ނާކާމިޔާބާއެކު، އޭރު ޖަލުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އިސް ފަރާތްތައް ވަނީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުން ދޫކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދުގެ އަމުރުތަކާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތައް ވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ބާޠިލްކުރުމުން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ މިނިވަންވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.