ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމްޕީއެލްގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ

އެމްޕީއެލްގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ތަފްސީލް ޝާހިދުގެ ދުލުން

  • އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުވަނީ ވަޒީފާގެ މައްސޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކުރެވިފައި
  • ޗެއަރމަންގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ މިސްލީޑިން ސްޓޭޓްމަންޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • އެކަންކުރަނީ ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ކަމަށް މުވައްޒަފުން ވަނީ އިއުތިރާފްވެފައި

ކ. މާލެ | 1 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 06:52 | 21,724

އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 ގެ ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ބޭނުމަށް ތެޔޮ ހޯދުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި އެކަމުގެ ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވަމުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ފުރަބަދުގައި އެކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުންއައީ ވަރަށް މަދު މުވައްޒަފުން ނެރެގެން އާންމުކޮށް ހިނގާ އުސޫލްތަކަސް ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންކަމަށެވެ.

އާންމުކޮށް އިންނަ ޕްރޮސެސް އެއީ މިސާލަކަށް އެއްޗެއް ލިބިގަންނަ ކަމަށްވަންޏާ އެއަށް ފޮނުވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އެހުރިހާ އެއްޗެއް ސޮއިކުރުމާއި މީގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްވެސް އިލެކްޓްރޯނިކަށް ބަދަލުވި އެއީ ސްކޭންކޮށްފައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އަޕްލޯޑްކުރުމާއި މިކަހަލަ ޕްރޮސެސްތަކަށް ބަދަލުތަކެއް އައީ ،އައިމަ އެދަނޑިވަޅުގައި އާންމުކޮށް އިންނަ ނޯމަލް ޕްރޮސެސްއަށްވުރެން ޕްރޮސެސްތައް ތަންކޮޅެއް ބަލިކަށިވެގެންދިޔަ، އެކަމުގެ ތެރޭގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގިދާނެ، އެއީ ޚާއްސަކޮށް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތާއި ގުޅިއްޖެކަމަށްވަންޏާ ނެގިދާނެ

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރެވުނީ ގާތްގަނޑަކަށް މަހެއްހާދުވަސް ކުރިން ކަމަށާއި އެކަން އެނގުމާއި އެކު ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މުވައްޒަފުންވެސް ނެރެ ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހަދަމުންދާ ފިއުލް ކޮންސަމްޕްޝަން ރިޕޯޓް އޭގެ ކުރީގެ ތިން މަހުގެ ރިޕޯޓާއި އެއްކޮށް އެކުލަވާލާފައި ނެރުނުއިރު އާންމު އުސޫލުން ތެޔޮ ގަންނަ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދަކުން ގަނެވިފައި ހުންނަ ކަން މެނޭޖްމަންޓަށްވެސް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާންމުކޮށް މި ކޮވިޑް-19 ތެރޭގައި މި އޮޕަރޭޝަން ލެވެލްވެސް ތަންކޮޅެއް ވަރަށް ދަށް، މުދާ އަންނަ ނިސްބަތުން މުދާ އައުންވެސް ވަރަށް ދަށް، އެހެންވީމާ އަސްލު ތެޔޮ މައްޗަށް ގޮސްގެން ނުވާނެކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ، އެކަމު ކޮންސަމްޕްޝަން ރިޕޯޓުން މި ފެނުނީ ތެލުގެ ކޮންސަމްޕްޝަން މައްޗަށް ގޮސްފައި ހުރިކަމަށް

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅިގެން ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ރިޕޯޓަށް ބޭސްކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން އެކަމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން އެޑިޕާޓްމަންޓާއިއެކު މަޝްވަރާކޮށް އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގައި އޮޑިޓް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އިންޓާރނަލް އޮޑިޓުން އޮޑިޓް ޕްރޮސެސްއެއް ފަށާފައިވާނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ ދަށުން ބޯޑުމެންބަރުންވެސް ޝާމިލު ވެގެން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާތާ މަހެއްހާދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެ އޮޑިޓުން އައިޑެންޓިފައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުން ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް ފޯޖްވެސް ކުރެވިފައި ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ތަހުޤީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިކޮށް ގެއަށް ފޮނުވާލާފައިވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް އައިޑެންޓިފައި ކުރެވުނު ކަމަކީ މިދަންނަވާހެން އެބަހުރިކަން ޑޮކިއުމެންޓްތަކެއް އަސްލު ޑެލިވަރީ ނޯޓްތަކެއްގެ ތެލަށް ރިކުއެސްޓް ކުރާ ފޯމް ތަކެއްގެ ކޮޕީ އަދި އޭގެ ނަމްބަރުތައް އޮޅުވާލެވި އެކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައި އެބަހުރި އެކަން އޮޑިޓަށް އެބަފެނޭ

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

އެކަމާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންގެ ނެގި ބަޔާނުގެ ތެރެއިން ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރަމުންގެންދާކަން އެއް މުވައްޒަފަކު އިއުތިރާފްވެސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކަން ކުރަނީ ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތް އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ކުންފުނި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށް ވެސް ބަޔާންދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިހުރިހާ ހޯދުންތަކާއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށް ބޯޑަށް ހުށަހެޅުނީ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަކާއި އެކު ކަމަށާއި އެ ރިކޮމަންޑޭޝަންތަކަކީ މިހާރު ހޯދިފައި ހުރި ހޯދުންތަކުން އަދި އިތުރަށް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރަންޖެހޭކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރަށް ޑޮކިއުމަންޓްތަކެއް ފޯޖް ކޮށްފައި ހުރުމުން އެއީ ޖިނާއީ މައްސަލައަކަށްވެސް ވާތީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުޤީގު ކުރަމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އޭސީސީއަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އެމްޕީއެލްއަކީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާތީ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ އޮޑިޓެއް ކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޗެއަރމަން މުހައްމަދު ޒަކީ (ނަޒާކީ ޒަކީ) ގެ ޓްވީޓްގައި ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާ ކުންފުނީގެ 25 ވަނަ ބޯޑް މީޓިންއަކީ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީއެއް ނަގައި ކުންފުނީގެ ތެރޭގައިވެސް އިތުރު އިންވެސްޓިގޭޝަނެއް ހިންގައި މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި މީޓީންގްއެކެވެ. ނަމަވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ކުންފުނީގެ ޗެއާރމަން ހުށަހެޅުމުން އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީއިން ދީފައިވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރުމަށެވެ،

އެއީ ބޯޑު މީޓިންގެ މާކުރިންވެސް ކުންފުންޏަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި އަދި ކުންފުނިން މަސައްކަތްވެސް ފަށާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ބޯޑް މީޓިންގައި ދިމާވީ މުޅިން އެހެން އިޝޫއެއް ހަގީގަތުގައި އަސްލުގައި އެޖެންޑާވެސް ކުރެވިފައި ނެތް މައްސައެއް ދިމާވީ އެއީ މިކަމުގައި ޝަމިލުވާ މުވައްޒަފުން މި ހިމެނެނީ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައި އެހެންވީމާ މިއާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޯޑަށް ހާޒިރުކުރެވުނު ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އިސްވެރިޔާ، އެ ބޯޑު މީޓިންގައި ޗެއަރމަން ހުށަހެޅުއްވީ ޕްރިކުމަންޓް ހެޑް ސަސްޕެންޑްކުރަން. އެކަމު މިދެންނެވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އެފަރާތުން ފުރަތަމަ އިނީޝިއޭޓިވް ނަގާފައިވެސް މިއޮތީ މިކަމުގައި މައްސލައެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވި އޮޑިޓް އިނީޝިއޭޓް ކުރެވިފައިވެސް މިއޮތީ.އެބޯޑު މީޓިންގައި އެޖެންޑާ ނުކުރެވި އިން ކަމަކަށް ވޯޓަށް އެހެންއެއްކަމަކަށްއޮތީ، އަނެއް ކަމަކަށް އޮޑިޓް ރިޕޯތުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް ފާހަގަ ނުވެ އިން ފަރާތަކާއި ދޭތެރެގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މި އަޅާނީ ކިހިނެތްތޯ ނޫންތޯ އެސުވާލު އުފެދުނު.

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ބޯޑުގެ ޕްރޮސީޑިންގްސް އިންނަ ގޮތުން ވޯޓަކަށް އަހަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައި އޮންނަ އައިޓަމްތައް ކަމަށާއި ވޯޓަށް އެހުމުން މިވަގުތު އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނުފެންނަ ކަމަށް ހަތަރު ބެފުޅަކު ވިދާޅުވިކަމަށެވެ. އަދި ފެންނަނީ އޮޑިޓް ކޮމިޓީން ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވިކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ވޯޓައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ، ވޯޓު ނެންގެވީ ވޯޓު ދޭނީ ކޮންބައެއްތޯ އެއީ، ދެން ހަތަރު ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ ތިމަންނަމެންނަކަށް ނުފެނޭ އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދާކަށް ، އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ ރިކޮމެންޑޭޝަނަކީ ފާރދަރ އިންވެސްޓިގޭޝަނަކަށްދާން ، އެއީ މިކަމުގައި ޝާމިލްވާ މީހުން އެބަ ބުނޭ އެކަކު އެބައިން އިއުތިރާފް ވެފައި ތިމަންނަ މިކަން ކުރަމޭ އަދި އެހެން މީހަކަށް ނުވެސް އިނެގޭނޭ. މިކަން ކުރަނީ މިވެނި ބަޔަކާއި ގުޅިގެންނޭ، އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެއް ކޮންސާންއަކަށްވީ ކަމާގުޅުން ނެތް މީހަކާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެވެދާނެ ގޯހަކަށްވެސް އެއި އެހިސާބުން ފެށިގެން ދާއިމީކޮށް އޭނަގެ ފަސްބައިގައި ޖެހޭ ލައްގަނޑަކަށްވެގެން ހިނަގއިދާނެ، އެވެސް އެއްކަންތައް، އަނެއް ކަމަކީ ބޯޑުގެ ވޯޓެއް ނަގާނަމަ އިތުރަށް އިންވެސްޓިގޭޓްކޮށްފައި ބޯޑަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކުން ވޯޓެއް ނެގުން ރަނގަޅު ކަމަށް އަދި މެނޭޖްމަންޓަށް ރިކޮމެންޑް ކުރަން މިގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަން އެކަމު އެހެނެއް ނޫން އެދުވަހު ދިޔައީ، އަސްލުގައި އާންމު އުސޫލުން ވޯތު ނެގުން މި އޮންނަނީވެސް ހަތް މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު ތިނެއް ތިނެއް ޓައި ވެއްޖެއްޔާ ދެން ޗެއަރމަންވޯޓް ދެއްވާނީ. އަސްލު ހަތަރެއް ތިނެއް ނޫންވީ، ހަތަރު މީހުން ނުދޭގޮތަށް ތިން މީހުން ދޭގޮތަކަށް ނޫން ނިންމީ، ތިން މީހުންދޭކަމަށްވަންޏާ އޭގެ ތެރޭގައި ޗެއަރމަންގެ ވޯޓްވެސް ހިމެނޭ

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޗެއަރމަންގެ ޓްވީޓުން ހާމަވަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު މައުލޫމާތެއް ކަމަށާއި އެދުވަހު އެ ވޯޓު ނެގުނީ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ތުހުމަތު ކުރެވޭމީހުން އޭގެ މާކުރިން ތިބީ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރި ކުރެވި އެކަމުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ހިނގަމުން އޭރު ދާކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ތަފްސީލްތައް ނެތި ކުއްލިއަކަށް ޕަބްލިކަށް އޭތި އައިގޮތުން މިވީ ބޯޑު މެންބަރުން އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވީކަމަށް، ނަމަވެސް ބޯޑުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންވެސް އަދި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުންވެސް މިކަން ފުރިހަމައަށް ތަހުޤީގުކޮށް މިކަމުގައި ޝާމިލުވާ މީގެ އެންމެ އަޑިއަށްގޮސް މީގައި ޝާމިލްވާ އެންމެންނާއި ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅައި އަދި ދޭންޖެހޭ ހައްގު އަދަބުދީ މި ފައިސާ ރިކަވަ ކުރެވެން ހުރި ގޮތްތަކަށް ރިކަވަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޑިޓާރމިނޭޝަންގައި އަސްލު މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ، އެހެންވީމާ ބޯޑު މީޓިންގައި ކަންތައް ހިނގައި ދިޔަގޮތް ޗެއަރމަން ކުރެއްވި ޓްވީޓުން އައީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނޫން. އޭތި ޕޯޓްރޭ ވެގެންއައީ ޗެއަރމަން ބޭނުންފުޅުވިކަމަށް ވައްކަން ކުރި މީހަކު ސަސްޕެންޑްކުރަން، އެކަމު ބޯޑުން އެއްބާރުލުން ނުލިބުނީ ކަމަށް. އެކަމު އެއެއްނޫން އެކަން ހިނަގއި ދިޔަ ގޮތަކީ. ޗެއަރމަންގެ ވޯޓާއި ހިސާބަށް ނުވެސްދާނެތާ، ޗެއަރމަން އަސްލު ވޯޓު ދެވޭނީ ޓައިވެއްޖެއްޔާ.

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ހިނގާދިޔަ މި ޚިޔާނަތުގައި 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޕީއެލްއިން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، 8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެއީ ސީދާ އެއަދު ކަމަށް ނިންމަންޖެހޭ އަދަދު ނޫން ކަމަށާއި ހުރިހާ އެނަލިސިސްއެއް ނިމޭއިރު އެ އަދަދު ދަށަށް ދިއުމަކީވެސް ނުވަތަ އިތުރު ވުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

މި އެނަލިސިސްގައި ބަލަން ޖެހޭ އެމްޕީއެލްއަށް އެވްރެޖްކޮށް އިކުއިޕްމަންޓްތައް ވަރަށް ބަރު އިކުއިޕްމަންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެން އޮޕަރޭޓްކުރަން. އެހުރީ އިކުއިޕްމަންޓްކަކީ ޑީސަލްއިން އޮޕަރޭޓް ކުރާ އޮޕަރޭޝަންތަކެއް، މި އޮޕަރޭޝަނަށް ބޭނުންވޭ ދުވާލަކަށް ވަކިވަރަކަށް އެވްރެޖްތެޔޮ. އެތެލަށްވުރެ ބޮޑަށް ގޮސްގެންމިއުޅެނީ ކިހާވަރެއްތޯ، އެނަމްބަރ އަށް ވަރަށް ޑިޓެއިލްކޮށް އެނަލިސްއެއް ހަދަން ޖެހޭ. އެޕީރިއަޑްގައި އޮޕަރޭޓްކުރެވިފައި ހުރި އިކުއިޕްމަންޓްތަކަށް އަސްލު ކޮންސިއުމް ވެފައި ހުރީ ކިހާވަރެއްތޯ.

~ އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ޝާހިދު އަލީ

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ހުރި ތަފްސީލްތައް ޗެއަރމަންއަށް ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށާއި ކުރިއަށްދާ ތަހުގީގަކަށް ވާތީ އެ މައުލޫމާތު އަދި އާންމު ނުކުރާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ޓްވީޓްގެ ސަބަބުން އާންމު ވެގެންދިޔައީ އަދި ޓްވީޓްގައި މައުލޫމާތު އޮތްގޮތުން އެމްޕީއެލްގެ ބޯޑުން އެކަން ތަހުޤީގު ކުރަން ނޫނީ ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ކުރަން އެއްބާރުލުން ނުދިނުން ކަމަށް ޝާހިދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުނައް މި ތަހުގީގުގައި ދާނެ ކަމަށާއި ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ މި ތަހުގީގު ފަށާފައި ކަމަށެވެ. އެހެން އިދާރާތަކުން ވެސް ތަހުގީގު ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށްބަލައި ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޕީއެލްއިން އެކުލަވާލި އިންވެސްޓިގޭޓިވް ކޮމިޓީންވެސް ހުރިހާ ތަފްސީލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށާއި އަދި އެކަމުގައި ޝާމިލްވާ ނުވަތަ ތުމުތަމު ކުރެވޭ ކޮންމެ ލެވަލްއެއްގެ ފަރާތެއް ވިޔަސް އެފަރާތަކާއި މެދު އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާނެ ކަމަށްވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.