ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ހާއްސައެޙީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން

ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތަމްސީލްކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނަން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ

  • ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ވަކި ގޮނޑިއެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ
  • ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއެއް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:53 | 3,089

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަކަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތަމްސީލްކުރުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމިޓީގައި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުށަހެޅި މައްސަލަތަކަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑުގެ އަދި ޕީޓީއޭގެ އިސް މަޤާމްތައް ތަމްސީލް ކުރުމުގައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ވަކި ގޮނޑިއެއް ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާޢީދު ކުރާ ކަމަށާއި ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަކަށްދާއިރު އެކަން ކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން. އެގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރަން. ސްކޫލުތަކުގެ ޕީޓީއޭ އަދި ސްކޫލުތަކުގެ ބޯޑުގައިވެސް ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތަމްސީލް ކުރަންޖެހޭ. މިކަމާއި ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނަން

~ ~ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ

ތައުލީމުގެ ޤާނޫނުން ވެސް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ އިންކްލޫސިވް އެޑިއުކޭޝަން ޕޮލިސީއަށްވެސް މިހާރު ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ޤާނޫނާއި އެލައިންވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު މި ޕޮލިސީގެ ދަށުން ކުރާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންއެއް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިވެސް ބެލެނިވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމިގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސައްކަތެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓަކީ މިފަދަ ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދައި ދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސްކޫލުތައް މޮނިޓަރިންގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ޚިދުމަތުގައި ތިބި ޓީޗަރުންނަށް އެމްއެންޔޫއާއި ގުޅިގެން ތަމްރީންތަކެއް ދެމުންދާއިރު، 2019 އިން ފެށިގެން މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިން ތައުލީމް ހާސިލްކުރަމުންދާ ސްކޫލުތަކަށް ސަރުކާރުންދޭ 2500 ރުފިޔާއަކީ ހަމައެކަނި އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްދޭ ފާއިސާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.