ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް

އުއްމީދަކީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން: މަހްލޫފް

  • މިފަހަރުގެ ވޯކްޝޮޕް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް
  • ޖަމިއްޔާތަކާއެކު މަސައަތްކުރުމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައި
  • އުއްމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން

ކ. މާލެ | 27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:58 | 2,582

މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުމަކީ އުއްމީދެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މަޙްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ފަރާތުން ހުވަދޫ އެއިޑް ޖަމްއިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓް ސައިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު މަސައަތްކުރުމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ބައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޖަމިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ވެސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މުޖުތަމައު ބާރުވެރިކުރުމަށް އެކިއެކި ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އުއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ވީހާ ވެސް ގިނައިން މިފަދަ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކޮށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެވޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށެވެ.

ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުވާލިކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން އެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުނު ނަމަވެސް އުއްމީދަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޕްރޮގްރާމްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށެވެ.

އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް ސައިކަލް މެނޭޖްމަންޓް ވޯކްޝޮޕާއެކު ގްރާންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ގިނަ ޖަމިއްޔާތަކަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވި ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ މަހްލޫފް ވަނީ ހުވަދޫ އެއިޑްއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު މިފަހަރު ވޯކްޝޮޕްގައި 44 ޖަމިއްޔާއަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިއީ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޯކްޝޮޕެއް ކަމަށްވާއިރު މިފަހަރުގެ ވޯކްޝޮޕް ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަރޗުއަލްކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.