raajjemv logo
މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުން
'ޕޮޝް' މާކެޓުގެ އިތުރުން މެދުފަންތީގެ ޓުއަރިޒަމަށް ވެސް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ: ނިޔާޒް
 
އިތުރު 30 އިންސައްތަ ނުވަތަ 40 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ޓާގެޓް ކުރެވޭނެ
އުމްނާ އިސްމާއިލް
2,792
26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:48
ކ. މާލެ
ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް
މަޖިލިސް

މުއްސަނދިންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އަމާޒުކުރުމުގެ އިތުރުން މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށްވެސް އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ހުޅުމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހުތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ބޮޑަށް އޮންނަނީ މުއްސަނދިންނަށް ޓާގެޓްކޮށްގެން ކަން ފާހަގަކުރައްވާ މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މާކެޓް ކުރެވިގެން ދަނީ ހަމައެކަނި މުއްސަނދިން އަންނަން ކަމުދާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އޭގެ ބަދަލުގައި މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެގޮތަށް އަމާޒު ހިފައިފިނަމަ އިތުރު 30 އިންސައްތަ ނުވަތަ 40 އިންސައްތަ މީހުންނަށް ޓާގެޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު ޓުއަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކުން މިކަމަށް މަގުފަހިކުރަނީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ނުކުރަނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ކަން ފާހަގަކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ ބަޖެޓް އެއަރލައިންތައް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް އޮތް ދަތިތައް ދެނެގަނެ، މެދުފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި 'ޕޮޝް' މާކެޓަށް ފޯކަސް ނުކޮށް މެދު ފަންތީގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވާ، ގައުމަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގާނޫނަށް ހުށައެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ރިއަލް އެސްޓޭޓް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްކޮށް، ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް