ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ

ފާރިސްގެ ބަންދުގެ އަމުރުގެ މައްސަލާގައި ދެ އަހަރު ފަހުން ތާވަލްކުރި އަޑުއެހުން ވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

  • މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށްވޭ
  • ފާރިސްގެ ބަންދުގެ އަމުރުތަކަކީ މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް
  • ފާރިސް ހައްޔަރުކުރީ، އޭރު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ހިސާބުން

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:38 | 4,756

ފާރިސް މައުމޫން: ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ފާރިސް މައުމޫންގެ އިތުރުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ ހުރިހާ ލީޑަރުން ޖަލަށްލި އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި، އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ދެ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުން ހައިކޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ތާވަލުކުރުމަށްފަހު ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފައިވާ އެ ދެ ކޯޓު އަމުރާއި ގުޅޭ މައްސަލާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ތާވަލް ކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގެ ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީގައި ހުންނެވުމުން ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ނިމިދިއަ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް އިންތިހާއަށް ފެންމަތިވެގެންދިޔައެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ޖަލު ބަންދުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫކޮށްލުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 1 ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރުތަކެއް އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރެފައިވެ އެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކުރުމާއި ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުތަކެއް ނެރެފައިވެ އެވެ. އޭރު ފާރިސް މައުމޫނަކީ، އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޯލިޝަނުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފަރާތްޕުޅުން އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދުގެ އަމުރުތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މައްސަލަތައް އަދިވެސް ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގޮސް މަޑުޖެހިފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިލެއްވި ނާކާމިޔާބާއެކު، އޭރު ޖަލުގައި ތިއްބެވި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި އިސް ފަރާތްތައް ވަނީ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުން ދޫކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު ބަންދުގެ އަމުރުތަކާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތައް ވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ބާޠިލްކުރުމުން އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ވަނީ މިނިވަންވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.