ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަށް އިންޒާރުދިނުން

ޝުޖާއުގެ އިންޒާރަކީ ކަންބޮޑުވުންހުރި، ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމެއް: ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާ

  • ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދުގެ އުުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ބުނި
  • ފަނޑިޔާރަށް އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާޙީމް ޝުޖާއު

ކ. މާލެ | 26 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:54 | 21,050

ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން - ސަން އޮންލައިން

އުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ބުނެ، ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނަށް، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު އިންޒާރުދިން މައްސަލަ ކުށްވެރިކޮށް، ފިޔަވަޅު އަދައި ދިނުމަށް އެދި ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކަށް ދިވެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މިކަން ކުށްވެރިކޮށް ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ދި ޑެއިލީ" ގަައި 22 ނޮވެމްބަރު 2020 ވަނަ ދުވަހު ލިޔެފާ ލިޔުމުގައި ބުނެފައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމު ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ރަޝީދު ހުސައިނަށް، އުުމުރުގެ ބާކީ އޮތް ދުވަސްތައް ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށް ބުނެ، ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަަށް ނިސްބަތްކޮށް، ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު ވާހަކަ ދައްކާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި ޝުޖާއު ދައްކާފައިވާ އެ ވާހަކަތަކަކީ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަށް އިންޒާރުދީ ދައްކާފައިވާ ވަހާކަތަކަށްވާތީ، އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ހިނދު، އެވާހަތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަށް އިންޒާރުދީ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާ މެދު ކަބާބެހޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އިދާރާތަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ދި ޑެއިލީ ނޫހުގައި ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދަށް، ޝުޖާއު އިންޒާރުދިން ކަމަށް ބުނެ ލިޔެފައިވާ ހަބަރުގައި ވަނީ، ''ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ޢައްޔަންކުރެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމުން އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި" ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނެއްގެ ވެރިކަމުގައި ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ހުންނަވަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި ކަމަށްވެސް ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ރަޝީދަށް މިއަދު އުޅެވިދާނެ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މުސާރަ ނަގައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު ޢުމުރުގެ ބާކީއޮތް ހުރިހައި ދުވަހެއް ޢަލީ ރަޝީދު ހޭދަކުރަންޖެހޭނީ ޖަލުގައި

~ ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހީމް ޝުޖާއު

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.