ހުކުރު 22 ޖެނުއަރީ 2021
4 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 08
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:32
މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ

މިއީ ވަކި ބައެއްގެ ވެރިކަމެއް ނޫން، އަމާނާތަށް ހިޔާނާތްތެރި ނުވޭ: މަލީހު

  • ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި އަމާނާތަށް ސަރުކާރުން ހިޔާނާތްތެރި ނުވޭ
  • ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުން، މަދު މެންބަރުން އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރުކޮށް
  • އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ލިބުނު އިރުވެސް، ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަން ވައުދުވި ގާނޫނު ހެދިފައިނުވޭ

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 16:08 | 7,012

"ވޯލްޑް ޕްރެސް ފްރީޑޮމް ޑޭ" ގައި މިނިސްޓަރު މަލީހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފުޅާ ކޯލިޝަނަކުން އައި ވެރިކަމެއް ވަކި ބައެއްގެ އެއްޗަކަށް ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި އަމާނާތަށް ސަރުކާރުން ހިޔާނާތްތެރި ނުވުމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

މަލީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ދެންނެވުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހު އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން، ނިންމި ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި މަލީހު ވިދާޅުވީ، ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކަމުގެ ހަގީގަތަށް ބުރަވެ އެއްޗެއް ވިދާޅުވުމުން، އެކަމުގައި އެމްޑީޕީގެ މަދު މެންބަރުން އަމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ވަރަށް ހުދުމުހުތާރުކޮށް ކަމަށެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވީ، މިއަދު ފެނިގެން މިދަނީ މި ސަރުކާރަކީ ވަކި ބައެއްގެ އެއްޗަކަށް ހަދައި، އެކި ވުޒާރާތަކުގައި ތިބި ކޯލިޝަންގެ އެކި މިނިސްޓަރުން މަގާމުން ދުރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުން ދައްކުވައިދެނީ މި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި އަމާނާތާއި ހިޔާނަތްތެރިވުން ކަމަށް މަލީހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތާޖު ބޮލުގައި އަޅުއްވައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ގައުމެއްގެ ވަޒީރަކު ހިޔާލު ފާޅުކުރީމަ އެއަށް އަދަބު ދޭން އުޅުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ އަސްލު ސިފަ ފެނިގެންދާ ވަރަށް ހަޑިހުތުރު އަމަލެއް. ފަހުގެ ތާރީހުގައި ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ އެކަހަލަ ކަންކަމަކީ އަމިއްލަ ސަންދޯކަށް މޮހޮރުޖެހުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު

މަލީހު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ވައުދުތަކެއް ވެގެން ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަށް މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ލިބުމުން މިހާތަނަށް އައިއިރުވެސް، ކޯލިޝަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހަދަން ވައުދުވި ގާނޫނު ހެދިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވަޒީފާއަށް ބިރު ދައްކައިގެން ފަހަތަށް ނުޖެއްސޭނެ ކަމަށާއި، އަދި ދޫ ބަންދުވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑު ދޫ މޯގޭޖުކޮށްފަ އެބޭފުޅުންނަށް އޭގެ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވާނެ. އެހެންވީމަ އެބޭފުޅުން އަޅުގަނޑަށް އަދަބު ދޭނަމޭ ބިރުދައްކާނަމޭ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފާނަމޭ އެކަހަލަ ކަމެއް ކޮށްގެން ފަހަތަށް ޖެއްސޭނެ މީހެއްނޫން. އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެބޭފުޅުންނަށް ސާފުވެގެންދާނެ.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު

މަލީހު ވިދާޅުވީ، ލިބިފައިވާ ނިއުމަތެއް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކު ކުރަން އަންގަވާފައި އޮންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ލިބިފައިވާ ނިއުމަތަށް ޝުކުރުވެރި ނުވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންވީމަ މިއަދު ސުޕަރ މެޖޯރިޓީއެއް އޮތްކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ހަމަ ރައްޔިތުން އެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ސުޕަރ މައިނޯރިޓީއަކަށްވެސް ބަދަލުކޮށްފާނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ބޭނުންވަނީ އެކަމުގައި އުޅުއްވާ ބޭފުޅުން ބޮޑާވެ ކިބުރުވެރިވެ ނުގަންނާށޭ.

~ މިނިސްޓަރ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު

މަލީހު ވަނީ ކެބިނެޓުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތްނަމަ، އެ މިނިވަންކަން ދެން އޮންނާނީ ކޮން ފަރާތަކަށްތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިނިވަންކަމާއެކު ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުން، އޭނާއާއި ދެކޮޅަށް އަޅުއްވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޔޫއެންގެ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިންނާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އެހީތެރިކަން ހޯއްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.