ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ހޮރެކާ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެކްސްޕޯ

ހޮރެކާ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެކްސްޕޯ މި މަހު 15 ގައި ފަށަނީ!

  • މިއީ އޮންލައިންކޮށް ބާއްވާ އެކްސްޕޯއެއް
  • ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިުތަކުން އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވޭ
  • ދުރު ރާސްތާގައިވެސް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މި އެކްސްޕޯ އެހީއަކަށްވާނެ

ކ. މާލެ | 10 ނޮވެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 16:48 | 3,496

ހޮރެކާ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެކްސްޕޯ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ސަޕްލައި.އެމްވީ އިން ކުރިއަށްގެންދާ ހޮރެކާ އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އެކްސްޕޯ މިމަހު 15ގައި ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރިޔައްގެންދާ މި އެކްސްޕޯގައި ކުދި އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އެބައެއްގެ މުދާތައް ރިޒޯޓު، ހޮޓާ، ގެސްޓްހައުސް އަދި ކެފޭތަކަށް ދައްކާލައި އެމީހުންނާ ބައްދަލުކޮށްލެވޭނެއެވެ.

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއިން މިއެކްސްޕޯ އެންޑޯރޒްކޮށް، ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ކުރު އަދި ދުރު ރާސްތާގައިވެސް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މި އެކްސްޕޯ އެހީއަކަށްވާނެ ކަމަށެވެ.

އިވެންޓު ސްޕޮންސަރ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އެންޒީގެ މެނޭޖަރ އިބްރާހިމް ނަޒީމް ވިދާޅުވީ، ސަޕްލައި.އެމްވީއާ އެކު މި އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ގަބޫލުކުރަނީ މިއީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންނާއި ބައްދަލުވެ ބްރޭންޑްތައް އިޝްތިހާރުކުރުމަށް ލިބޭ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ.

އެންޒީ މޯލްޑިވްސްގެ އިތުރުން މި އެކްސްޕޯގެ ކެޓަގަރީ ސްޕޮންސަރުންގެ ތެރޭގައިރެޑްބުލް،ކިމިރިކާ ހަންޓަރ،ބްރަދަރހުޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސްއަދިޓީ އެން ޑީ ވޯޓަރ އެންޑް އެނަރޖީ ގްރީން ސޮލިއުޝަންސްހިމެނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލް ކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވަނަ އޮންލައިން ބީޓުބީ މާރކެޓްޕްލޭސްގެ ހައިޞިއްޔަތުން ސިނާއަތައް ތާއީދުކޮށް އެހީތެރިވުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް. ކުދި އަދި ބޮޑެތި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތައްވެސް އެކްްސްޕޯގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަން.

~ ~ ސަޕްލައި.އެމްވީގެ މެނޭޖިންގ ޑީރެކްޓަރ ރާއިދު ޝާޒް ވަލީދު

އެކްސްޕޯއާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 9466156 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.