އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކުގެ ބިލް

ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ރެގިޔުލޭޓްކުރުމާ ގުޅޭ ބިލް ކޮމިޓީއަށް

  • މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރެގިއުލޭޝަންތަކާއި އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވޭނެ
  • ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
  • އެމްއެމްއޭއިން އަންނަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 16:37 | 2,753

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ - ސަން އޮންލައިން

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

މި ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް މަޖިލީހުގެ 55 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭރު ފައިސާއަކުން ނަމަވެސް، ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރތައް ފޮނުވުމާއި ލިބުން އަދި ޕްރޮސެސްކުރުމާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ސިސްޓަމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ގާއިމު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވުމުން ބޭންކިންގ ނިޒާމާއި ފައިނޭންޝަލް ޕޭމަންޓުގެ ދާއިރާގެ ކަންކަން އެއް ސިސްޓަމަކަށް ގުޅާލެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަން ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.