އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރުނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ

11 މެމްބަރުންގެ ސޮޔާއެކު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި

  • އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މިމައްސަލާގައި ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް
  • އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މައިގަނޑުު ސަބަބެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ރެޑިއޯ ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކައާއި މާޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ދިމާނުވާތީ
  • މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ދެއްކެވި ވާހަކައާއި ހުޅުމާލެ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީގައި ހިނގާދިޔަ މައްސަލަ

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 16:51 | 7,252

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ - މަޖިލިސް

ހޯމް އެފެއަރޒު މިނިސްޓަރ އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދައިފި އެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނެވެ.

އިމްރާނުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން މިނިވަން ދެ މެމްބަރުން ކަމަށްވާ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް އާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ނަސީމް އެވެ. ޖުމްލަ 11 މެމްބަރުން މިމައްސަލާގައި ސޮއި ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ މައިގަނޑުު ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދިން އަހާށޭ ބުނާނަން ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލާގައި ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ބައެއް ވާހަކަތައް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅޭގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް އެ ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި އަފްރާޝީމްގެ މަރާގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ޑޮކިއުމެންޓްތަކަކީ އަސްލެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވުމާއި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ގެންގުޅުއްވި ހެކިތައް ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓް ފުލުހުން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ހުށަހެޅި އެ މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ އަންހެނަކު ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ރޭޕް ކުރަންއުޅުމުގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ކޮށްދިނުމަށްއެދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، އަދި އެއަންހެންމީހާގެ ފަރާތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާއިރު ސަފާރީގައި ހިނގާދިޔައީ ރޭޕެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަމަކީ "ކަމެއްކުރިކަންވެސް ނޭނގޭފަދަ ކަމެއް ކަމަށް" ވިދާޅުވެ އެއީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެއްކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް 24 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ގެނެސްދިން ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވިދާޅުވުމަކީ ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާޙަވާލުވެ ހުންނެވި ވަޒީރުގެ ޙައިސިއްޔަތުން އެމަނިކުފާނުގެ ޤާބިލްކަމާއި ޒިއްމާދާރުކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ތަޙްޤީޤު ކުރެވެމުންދާ މައްސަލައަކަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ނުފޫޒު ފޯރުވުން ކަމަށްވާތީއާއި، އަދި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ކުޑަބޮޑުމިން ކަނޑައެޅުމަކީ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ ބާރަކަށް ނުވާތީއާއި، މިވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭ މިފަދަ އަނިޔާތަކަށް މިނިސްޓަރު އިމްރާން މަޤާމުގައި ހުންނެވުމުން އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއްނެތް ކަންދޭހަވާ ކަމަށެވެ.

ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން މިފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ ކަންކަންކުރެއްވުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމާއި ޤާނޫނު ނަގަހައްޓާ ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޒިއްމާ އުފުއްލަވާ ވަޒީރުގެ ޤާބިލްކަމާއި، ތެދުވެރިކަމާއި އިޚްލާސްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލްކުރެވޭތީ އާއި ޤާނޫނު އަސާސީގެ 132 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންވަޒީރު ކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވޭތީއާއި އަދި އެމާއްދާގެ (ށ)ގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ރައްޔިތުންގެސަލާމަތްތެރިކަން ދަމަހައްޓައި ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ފައިދާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 101 ވަނަ މާއްދާއާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 207 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅާކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.