ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކުރުން

18 އަހަރު ވަންދެން ތައުލީމު ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ތައުލީމު ބިލުގެ ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

  • ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 55 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކު
  • ރިޕޯޓުގައި ވަނީ 8 ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފައި، ތައުލީމު ކަށަވަރު ކުރުމަށް މުހިއްމު ހުށައެޅުންތަކެއް ހިމަނާފައިވޭ
  • އުމުރުން 18 އަހަރު ވަންދެން ތައުލީމު ކަށަވަރު ކޮށް ދިނުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިން

ކ. މާލެ | 26 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 17:39 | 5,479

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައިސްކޫލް - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ތައުލީމުގެ ބިލު މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފިއެވެ.

މި ބިލު ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި 55 މެމްބަރުންގެ ވޯޓާއި އެކުއެވެ.

މި ބިލަކީ ކޮމިޓީއަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފޮނުވައިގެން ދިރާސާ ކުރެވުނު ބިލެކެވެ. މި ބިލު އަލުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސް ކުރީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގައެވެ. އަދި ކޮމިޓީން ވަނީ މި ބިލު އަލުން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު އައު ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ކޮމިޓީން 8 ހުށައެޅުމެއް ހުށައަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ބިލުގައި ދައުލަތުގެ ވާޖިބުތައް ބަޔާން ކުރާ މައްދާއަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. ކޮމިޓީން ހުށައަޅާފައި ވަނީ މި ބިލުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ ސާނަވީ ތައުލީމު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެކަށިގެންވާ ނިޒާމެއް ތަރައްގީ ކުރުމާއި، ކޮންމެ ކުއްޖަކަށްމެ، ތައުލީމު އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދީ، ހިލޭ އުނގަންނައި ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފަހަތަށް (ނ) ގެ ގޮތުގައި މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުމަށެވެ.

(ނ) ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ވެސް، އެ ކުއްޖެއްގެ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިހަމަ ވަންދެން ތައުލީމު ނުވަތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވާ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށެވެ. މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން މަތި ސާނަވީ ތައުލީމު ނިންމާ ކުދިންނެވެ.

މި ބިލް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުމްތާޒެވެ. މި ބިލަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އުނގެނުމުގެ ހައްގު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ގާއިމު ކުރަން ޖެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ގާއިމުކޮށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ އަސާސްތައް ކަނޑައެޅުމާއި އުނގެނުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި ދައުލަތާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމާއި ތައުލީމު ދިނުމާ ގުޅޭ އެ ނޫން ވެސް އާންމު ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމަށް ހުށައެޅި ބިލެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.