އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ދައުވާ ލިބޭ ތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރަން ހެކި ހުށަހަޅައިފި

  • ލުތުފަރަކީ ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުގެ ކައްކާއަކަށް އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް
  • ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ، ބަންގްލަދޭޝް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް، އެއީ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް އަދި އެމްޑީ އަކޮތޮރު ހޮސައިންގެ މައްޗަށް
  • ލުތުފަރު މަރާލާފައިވަނީ 21 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު 21:30 އެހާކަންހާއިރު، ޅައިމަގު ބަނދަރުން ގާތްގަނޑަކަށް 200 ފޫޓެއްހާ ދުރަށް ކަނޑަށް ފެއްތީ

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 17:30 | 7,922

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1'' ބޯޓުން ގެއްލުނު ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރާ ތިން ބިދޭސީންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ކުރުމަށް ހެކި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ، ބަންގްލަދޭޝް ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް އަދި އެމްޑީ އަކޮތޮރު ހޮސައިންގެ މައްޗަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ވަނީ، ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލާގައި، އަލުން ދައުވާ އިއްވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ދައުވާ އިއްވުމުން، ދައުވާ ރައްދުވާ މީހުން ވަނީ އެދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ.

އެހެންކަމުން ޝަރީއަތުން ވަނީ، ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ދައުލަތަށް ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފަ އެވެ.

އެމީހުންގެ މައްޗަށް އިއްވި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، އަލަމިން އިތުރު ދެމީހަކާއެކު 21 އޭޕްރީލް 2019 ވަނަ ދުވަހު 21:30 އެހާކަންހާއިރު، އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ށ. ޅައިމަގު "ކުރިމަގު 1" ބޯޓުގައި ކައްކާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ލުތުފަރު ރަހްމާނާއި އަލަމިން އާދެމެދު އެބޯޓުގެ ދިރުނގާކޮޅުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، ލުތުފަރު އެބޯޓުގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ވައްޓާލައި، އަލަމިން އާއި އަހޮތޮރު، ލުުތުފަރުގެ ކަރާއި އަނގަޔާއި ނޭފަތުގައި ހިފަހައްޓައި ނޫރުލްއިސްލާމް، ލުތުފަރުގެ ގައިގާ ހިފަހައްޓައި، ލުތުރުފަރު މަރުވުމުން، ށ. ލައިމަގު ބަނދަރާ ދިމާލު ބޭރުން ގާތްގަނޑަކަށް 200 ވަރަކަށް ފޫޓު ދުރު ހިސާބަށް ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުފައްތާފައިވާ ކަމަށް އިއުތިރާފް ވެފައިވާތީ، ކަމަށް ދައުވާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލިކަމަށް އެ ތިން މީހުން އިއުތިރާފްވެފައިވަނީ، މިމައްސަލާގައި ފުލުހުން ހިންގި ތަހުގީގުގަ އެވެ.

އެތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް އުފުލާފައިވަނީ، އެނގިހުރެ މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އެވެ. ދައުވާ އިއްވުމުން، އަލަމިން އާއި ނޫރުލްއިސްލާމް، އެ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރާކަމަށް ދެމީހުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަހޮތޮރު ގެ ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރެވިފައިނުވާތީ، އޭނާއަށް ވަނީ ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފަ އެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލި މައްސަލަ، އެތިން މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތު ކުރުމަށް، ގިނަ ސަފަވީ ހެކިތަކާއި ކިތާބީ ހެކިތަކެއް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ވަނީ ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

ލުތުފަރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުޤީޤްގެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރުމަށް އިސްކަންދަރުކޮށީގައި 16 މެއި 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ، ލުތުފަރު މަރާލައިފައި ވަނީ ބޯޓުގައި ހުރި އިތުރު ބިދޭސީއަކާއެކު އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ކަމަށް އެ މީހުން ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބޯޓު ތެރޭގައި ޖިިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން ތިން ބިދޭސީއަކު ވެގެން ލުތުފަރުގެ ނޭވާ ހާސްކޮށް މަރާލީކަމަށް ތަހުޤީޤަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލުތުފަރު މަރާލުމަށްފަހު، ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ވާ ޖަހައި މޫދަށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ވަގުތުކޮޅެއްފަހުން ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު އަނެއްކާވެސް މޫދުން ނަގައި، ގައިގައި ހުރި ފެން ހިއްކުމަށްފަހު، ލުތުފަރު ނިދާ އެނދުމަތީގައި އެ ބިދޭސީން ބޭއްވި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރި ލުތުފަރު ބޯޓުގައި ނިދާފައި އޮތް ކަމަށް، ބޯޓަށް އަރާފައިބާ މީހުންނަށް ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް އެ މީހުން ތަހުޤީޤުގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެެއަށްފަހު ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގައި ވާޖަހައި އެއްސުމަށްފަހު ހަމައެއްގައި އައްސައި ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑަށް ފެއްތި ކަމަށް އެ ބިދޭސީން ތަހުޤީޤަސް ކިޔައިދިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ ލުތުފަރުގެ ހަޑިގަނޑުގެ އެއް ގުނަވަންތައް ކަނޑުގެ އެ ސަރަހައްދުން ހޯދާފަ އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެކި ބައިތައް އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ފެނުނުއިރު، އެއީ ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުކަން ކަށަވަރު ކުރަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން ފުލުހުން ބުނީ، ލުތުފަރުގެ ދިގުމިނާ އަދި ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ފެނުނު ސަރަހައްދަށް ބެލުން އެއީ ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަށްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސައިންސްގެ އަލީގައި ޔަޤީން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ޔަޤީން ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް އޭރު ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ލުތުފަރަކީވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީއެކެވެ. އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބިދޭސީންނަކީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.