ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙު ކުރުން

ފުލުހުންގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެ އުޅެވޭ ގޮތަށް، އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

  • ހުށައެޅުންތައް ފާސްވީ ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން
  • ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅާނެ
  • ރިސޯޓުތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި އެއްވެވޭނެ

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 16:19 | 4,271

އެއްވުމެއް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ފުލުހުންގެ ހުއްދަނެތި އެއްވެ އުޅެވޭ ގޮތަށް، އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙުތަކެއް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ؛ީހުގެ ޤައުމީ ސަލަމާތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީން ފާސްކުރި އެއްކަމަކީ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދު ފިޔަވައި އެހެން ތަންތަނުގައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ކުރުމެވެ. އެއާއެކު، މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެ އުޅުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ގެނެސްފައިވާ އިސްލާޙުގައިވާ ގޮތުން އެއްވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ކުރިން ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ނެގުން ލާޒިމުވި ނަމަވެސް، މިހާރު އެ މާއްދާ އެއްކޮށް އުނި ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު، އެއްވެ އުޅެވޭނީ ފުލުހުންގެ ހުއްދަ ލިބޭ ތަންތަނަށް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ޤާނޫނުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާ އުވާލުމަށް ކޮމިޓީގެ އިއްތިފާޤުން ވަނީ ފާސްވެފައެވެ.

މި އިސްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓީން ފާސްކުރި އަނެއް ކަމަކީ، ޤައުމުގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އެއްވެ އުޅުން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކެއްވެސް ކަނޑައެޅުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އިމާރަތްތައް ހުންނަ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޖަލު ފަދަ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާޙުތަކަކީ އެއްވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ހަނިވެގެން ދިޔަ އިސްލާޙުތަކެއްކަން ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އެގޮތުން 17 އޮގަސްޓު 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނު ހަނިކުރުމަށްފަހު ބިލު ފާސް ކުރީ އޭރުގެ ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި 37 މެންބަރުންގެ ތާއީދާއެކު އެވެ. އޭރު ބިލާ ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު އަޑުއުފުލަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ބިލު ފާސްކޮށް އޭގެ ދަށުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، އެކި ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވެއެވެ.

އެއިސްލާހާ ގުޅިގެން އޭރު ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު، އެމްޑީޕީއާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިތުރުން އާންމު ގިނަ ބަޔަކު ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އަދި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެއްވެވޭނެ ނުވަތަ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާލާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން އުޅެންޖެހިފައި ވެއެވެ.

އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރަން ފާސްކުރި އެ އިސްލާހު، އުވާލަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުވީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.