އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ކުޅުދުއްފުށިިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގެޓިވްވުން

ކުޅުދުއްފުށިން ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ނެގި 120 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

  • ސާމްޕަލް ނެގުމުގައި ބޮޑަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާނީ ކޮމިއުނިޓީ ސާރވިސްދޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • މިމަހުގެ 18 ގެ ފަހުން އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައެއް ނުވޭ
  • މިވަގުތުވެސް ރަށް އޮތީ މޮނިޓަރިންގައި

ކ. މާލެ | 22 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 00:19 | 3,534

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ - އާކައިވް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓޯލް ޕްރިޕެއަރޑްނަސް ޓީމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އަބްދުލް މައުރޫފް ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށިން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށަށް ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެެވެ. އެގޮތުން އެ ސިޓީގައި އިތުރު ސްޕްރެޑެއް ހުރިތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 120 ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ނެގިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ރެންޑަމް ސާމްޕަލްތައް ނެގުނު ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާ އިރު، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 35 ސާމްޕަލްއެއް، ފިހާރަތަކުން 17 ސާމްޕަލް، ކެޕޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން 24 ސާމްޕަލްއެއް، ބޭންކް އަދި އެއަރޕޯޓް ފަދަ އާންމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން އެކްސްޕޯޝަރ ހައި އޭޖް ގްރޫޕްތަކުން 13 ސާމްޕަލް، ޓެކްސީ ޚިދުމަތްދޭ 11 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް އަދި ބޯޓުތަކުން 10 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގިފައި ވެއެވެ. އަދި ހައުސްހޯލްޑްތަކުން އަލާމާތްތައް ހުރި ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެ ގޭގެއަށް ގޮސް ހައުސްހޯލްޑަތަކުން 25 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ނަތީޖާ ބުދަ ދުވަހު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ ސާމްޕަލްއެއްގެ ނަތީޖާވެސް ނެގެޓިވްކަމަށް މައުރޫފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީން ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ކޭސްއެއް ފެނިފައި ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 28 ގައި ކަމަށާއި އެ ކްލަސްޓަރގައި ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް ފަރާތްތައް ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެގެން މި ދިޔައީ ސެޕްޓެމްބަރު 28 އިން ފެށިގެން ބުދަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުޅިުދުއްފުށި ކްލަސްޓަރއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ކޭސްތަކެއް އެ ސަރަހައްދުގެ އެކި ރަށްރަށުން ފެނުމާއި ގުޅިގެން އެ ރަށްރަށުގެ ކޭސްއާ ގުޅުންހުރި ކޮންޓެކްސްތަކުގެ ސާމްޕަލްތައް ނެގި. އަދި ހަމަ އެހެންމެ މިހާރު ވަނީ މި ކްލަސްޓާރ ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ބައެއް ފަރާތްތައް ރިކަވާރ ވެފައި. ދެން ހަމަ އެ ކޭސްތަކުގެ ކޮންޓެކްސްތަކުގެ ރިލީސް ސާމްޕަލްތައް ނެގި އެ ފަރާތްތަކުގެ ރިކަވަރ ރިލީސް ކުރެވިފައި

~ އަބްދުލް މައުރޫފް

އެންމެ ފަހުން ކުޅުދުއްފުށިން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ކޭސްއާ ގުޅިގެން ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދިއިރު ފާހަގަ ވެގެން ދިޔައީ 78 ފަރާތެއް ކަމަށް މައުރޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް ސާމްޕަލްތައް ނެގިފައިވާ އިރު، އެ ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ވެސް ވަނީ ނެގެޓިވް ވެފައެވެ.

މައުރޫފް ވިދާޅުވީ މި ބަލި އިތުރަށް ރަށުތެރޭގައި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ޓާސްކްފޯހާއި އެޗްއީއޯސީއާއި އެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުތައް ދެމުން ކަމަށެވެ.

މި ވަގުތު ވެސް ކުޅުދުއްފުށީ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި އޮތުމާއި އެކު ރަށުގައި އާންމުން ކޮންމެހެން ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ބޭރަށް ނުކުންނަ ކަމުގައިވާ ނަމަ މާސްކް އެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި ޚާއްސަކޮށް ފޮތި މާސްކް ބޭނުން ކުރާނަމަ އެ މާސްކަކީ އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ މާސްކެއް ކަމުގައި ވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބޭރުތެރޭގައި އުޅޭއިރު އެކަކު އަނެކަކާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި ބޭރަށް ނުކުންނަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައިވެސް ބޭރަށް ނުކުމެފައި އަންބުރާ ގެއަށް ވަންނަ ކަމުގައިވާނަމަ ގެއަށްވަދެ ރަނގަޅަށް އަތްދޮވެ ސާފުތާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތިޒާމްގެ ތެރެއިން ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެރަށުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮޓްލައިން މެދުވެރިކޮށް މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.