ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މާރާމާރީގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުން

މި ފަހުން ހިނގި މާރާމާރީތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް: ހޯމް މިނިސްޓަރ

  • ފަހަތުގައި އުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ޑީލްކުރުމުގައި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް
  • ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • މިސަރުކާރު އައި ފަހުން މިކަން ހައްލުކުުރުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 23:37 | 4,711

ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ - މަޖިލިސް

މި ފާއިތުވެގެން ދިޔަ ހަފްތާއެއް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި މާރާމާރީގެ ހަރަކާތްތަކެއް ގިނައިން ހިނގާ ކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ބޮޑަށް އުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯމް މިނިސްޓަރާއި ސުވާލުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަހުމަދު ވަނީ މި ފަހަކުން ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް އިތުުރުވަމުންދާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ވެސް އަނިޔާވެރިކޮށް މީހަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ތަން ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރި މީހުން ހޯދިއްޖެތޯ އެއްސެވިއެވެ.

އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މާރާމާރީގެ ކަންކަން ތަންކޮޅެއް ގިނަވާން ފަށާފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ފަހަތުގައި އުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ޑީލް ކުރުމުގައި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ ފަހަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑަށް މިއުޅެނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުމާއި، އަދި ޑީލް ކުރުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ހުރި މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އެއިން ނިކުންނަ ނަތީޖާތަކާއި، މިއުޅޭ މާރާމާރީތަކާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން އެބަހުރި. އެކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަދި އެއާ މެދުގައި އަޅަން ހުރި ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ އެޅޭތޯ ބަލަމުން. އަދި ވިދާޅުވި އަައްޑޫގެ ކަންތަކުގައިވެސް ހިމެނިގެންދަނީ މިކަން. އެކަންތައް ބަލައި ތަހުގީގު ކުރަމުންދަނީ.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަޔާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން މެމްބަރަކު ކުރެެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޅި މުޖުތަމައު ސަލާމަތްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން އިސްނަގައިގެން ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޕްލޭން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ހުށަހެޅި އެ ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފަހު ޕްލޭން އެޕްރޫވް ކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މިހާރު ނޭޝަނަލް ޑްރަގް ކޮންޓްރޯލް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް ގުޅިލާމެހިގެން ދާއިރު ރާއްޖޭގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން މިކަން ހައްލު ކުރުމަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2019 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިއިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ގޮތުގައި ހޯދި ނައްތާލެވިފައި އޮތީ 32 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި. އެ ކަމަކު މިސަރުކާރު އައި ފަހުން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެއް ޓަނާއި 106 ކިލޯގެ މަސްތިވާތަކެތި ނައްތާލައިފިން. މީގެ ތެރެއިން ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ މި ސަރުކާރުން ހޯދާފައިވާ ތަކެތި. އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މަސްތުވާތަކެތީގެ ނެޓްވޯރކްތައް ހޯދައި، އަދި އެ މީހުންގެ ބޮޑު ޝިޕްމަންޓްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުލުހުން ވަނީ އަތުލައިގަންފައި.

~ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ވުރެ ޚަރުދަނާ ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިވަބާ ފެތުރިފައިވާލެއް ބޮޑު ކަމުން މަގު މަތިން ފެންނަވަރުގެ ބަދަލުތަކެއް އަދި ނުފެނުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ގުޅިލާމެހިގެން ކުރެވިގެންދާ މަސައްކަތުން ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.