ހޯމަ 30 ނޮވެންބަރު 2020
04 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:19
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:10
ކޯޝެއާޑް ކިޗެން

ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީގައި ކަލިނަރީ ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • މި ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރަނީ އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން
  • ކޯޝެއާޑް ކިޗެން އަކީ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަނެއް
  • ޕްރޮޖެކްޓަކީ ހިންގަނީ ޔޫއެންޑީޕީއާ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާ ގުޅިގެން

ކ. މާލެ | 14 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 23:11 | 3,411

ބީސީސީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު ލީނާ އަބްދުލް ޖަލީލް ރާއްޖެ.އެމްވީ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ (ފައިލް ފޮޓޯ) - ރާއްޖެއެމްވީ

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ)އިން ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރާ ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީގައި ކަލިނަރީ ޓްރެއިނިންގ ހިންގުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަށް ރަޖިސްޓަރީވުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން ބުދަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް (ހާއްސަކޮށް ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ގޭގައި ތިއްބަވައިގެން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ކަނބަލުންނަށް) އަމާޒުކޮށްގެން ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ސަސްޓެއިނަބަލް އިކޮނޮމިކް އެންޕަވަރމެންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޯ އެސް.އެމް.އީޒް (ސީޑްސް) ޕްރޮޖްކްޓްގެ މާލީ އެހީގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިސްނެންގެވުމާއެކު ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީއަކީ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް އެއްތަނަކުން ލިބިދޭގޮތަށް އަދި އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެންދާނެ ތަނެކެވެ. އެހެންކަމުން، މި ފެސިލިޓީގައި ކާބޯތަކެތި ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ތަފާތު ކަލިނަރީ ޓްރެއިނިންގތައް ހިންގުމަށް އެ ކުންފުނިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެެހެކަމުން، އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، ގޫގުލް ފޯމް މެދުވެރިކޮށް މިކަމަށް ރަޖިސްޓަރ ވެލެއްވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާ ކަމަށެވެ. ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 22 އޮކްޓޫބަރު 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 15:00 ކަމަށް ވެސް ބީސީސީން ބުނެއެވެ.

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭ ގައި ގާއިމްކުރަ ކޯޝެއާޑް ކިޗެން ފެސިލިޓީ ގައި މަސައްކަތް ކުރަން 60 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިދިއަ ސެޕްޓެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބީސީސީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ގޫގުލް ފޯމް:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y-pF_qOF9kaVz-F4Posec633qKR4q3BDiKfEmeQGrsdUNFIxRDZQWVZTNVVVOEk5RUs1U0k2MkQ1MS4u

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.