raajjemv logo
އާލިއާ ބަޓް
ރާބޮއެގެން ހުރީތީ އާލިއާގެ ބޮޑީގާޑު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
މިކަމެއް ހިނގާފައި ވަނީ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ސިދާތު މަލޯތުރާ ގެއިން އެނބުރި ގެއަށް ދިޔަ ވަގުތު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
10,277
ކ. މާލެ |
20 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 16:12
އާލިއާ ބަޓް
ގޫގުލް

އާލިއާގެ ބޮޑީގާޑް ޑިއުޓީ ވަގުތު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

 

އާލިއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނާ އެކްޓަރު ސިދާތު މަލްހޯތުރާގެ ގޭގައި ހުރުމަށް ފަހު ދަންވަރު ތިނެއް ޖެހިއިރު އެނބުރި ދިއުމަށް އޭނާގެ ބޮޑީގާޑަށް ފުލުފުލުގައި އާލިއާ ގުޅިއެވެ. އެތައް ފަހަރަކު ގުޅިފަހުން ބޮޑީގާޑް ފޯނަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްފަހު ވަނީ އޭނާ ބަލައި ސިދާތުގެ ގެއަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ބޮޑީގާޑް އާލިއާ ބަލައި ކާރުގައި ދިއުމުން އޭނާއާ އެކު ގެއަށް ދަނިކޮށް އާލިއާ އަށް ވަނީ ބޮޑީގާޑް ރާބޮއެގެން ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވިފަ އެވެ. ބޮޑީގާޑް ވާހަކަދެއްކުމުގައި އަޅައަޅައިގަންނަ ގޮތެއް ހުރުމުން އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނނީ ގެއާ ހަމައަށް ފޯރަންދެންނެވެ. ގެއަށް ދެވުމުން އޭނާ ޑިއުޓީގައި މަސްތުވެގެން ހުރީތީ އޭނާއާ ސުވާލުކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑީގާޑު އެކަމަށް އެއްބަސް ނުވުމުން ބޮޑީގާޑު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އާލިއާގެ މަންމަ ސޯނީ ކައިރީގައި ބުނީ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ބޮޑީގާޑް މިހާރު ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ.


އާލިއާ ބަޓްއާ އެކު "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" އާއި "ކަޕޫރު އެންޑް ސަންސް"ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު ސިދާތު މަލްހޯތުރާއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް އަބަދުވެސް އަޑުތައް ފެތުރެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެ މީހުން ވެސް އެކަން ދޮގުކުރެއެވެ. މަޝްހޫރު ޓީވީ ޝޯއެއް ކަމަށްވާ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން"ގައި، ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންތޯ އާލިއާ ކައިރީ އެހުމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އެދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އޮންނަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދެމީހުން ރައްޓެހި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް "ޑިއާ ޒިންދަގީ"ގެ ސްޕެޝަލް ސްކްރީނިން އަށް އާލިއާ ދައުވަތުދިން މެހެމާނުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ސިދާރްތު ހިމެނެއެވެ. ފިލްމު ބެލުމަށް ފަހު ސިދާތު ވަނީ އެ ފިލްމުގައި އާލިއާގެ މޮޅުކަމަށް ތައުރީފުކޮށް ޓްވީޓްކޮށް އެ ފިލްމުގައި އާލިއާ ދީފައި ވަނީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޕަފޯމަންސް ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ސިދާތުގެ ޓްވީޓަށްޖަވާބުދެމުން "ޝުކުރިއްޔާ ސިދް" އޭ ބުނުމަށް ފަހު ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށް ވެސް އާލިއާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދާދިފަހުން ބޭއްވި ފެޝަން ޝޯއަކަށް ވެސް އާލި އާއި ސިދާތު ވަނީ އަތާ އަތް ގުޅާލައިގެން ގޮސްފައެވެ. އެމަންޒަރުފެނި ވަރަށްގިނަ މީހުން ވަނީ އެދެމީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެން ކަމަށާއި މީހުންގެ ގުޅުން ދެން ސިއްރުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކޮމެންޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް