ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ގެސްޓްހައުސް އަލުން ހުޅުވާލުން

ގެސްޓަހައުސްތައް ހުޅުވާލާއިރު އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ޚާއްސަ ގައިޑްލައިންއެއް އެކުލަވާލައިފި

  • ގެސްޓަހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރު 15 ގައި
  • 86 ރަށެއްގައި ގެސްޓްހައުސް ހުރޭ
  • 6000 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެސްޓްހައުސް ވަޒީފައިގައި ހަރަކާތްތެރިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:23 | 3,435

ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ލޯގޯ - ގެސްޓް ހައުސެސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މިފެށޭ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ވަކި ޚާއްސަ ގައިޑްލައިންއެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ ވިދާޅުވީ މި ގައިޑްލައިން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާނީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި، ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސްލަހަތުވެރިންނާއި އެކު މަޝްވަރާކޮށް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދި މި ގައިޑްލައިން ތެރެއިން މީގެކުރިން ގެސްޓްހައުސްތައް އޮޕްރޭޓް ކުރި ގޮތަށް އޮޕްރޭޓް ކުރުމުގެ ޖާގަ އޭރުގައި އޮތް މިނިވަން ކަންމަތީގައި ލިބިގެން ނުދާނެކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ގައިޑްލައިން ރަށްރަށުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ފެށޭނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލުން އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެންގުމުންކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކައުންސިލުތަކުން އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށް އަންގާއިރު ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރަށުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ގައިޑްލައިންއަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވުން ހިމެނެއެވެ.

ވަކި ރޫމްތަކެއް އައިސޮލޭޝަން އަދި ކަރަންޓީން ބޭނުމަށް ރަށުގައި ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ގައިޑްލައިންގައިވެއެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގައި އަދި އިމާރާތްތަކުގައި ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އޮޕަރޭޓް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަށްރަށުގައި މިހާރު ހެދިފައި ހުރި ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކްޓިވްވެ އެޗްޕީއޭއާއި އެކު ކޯޑިނޭޓް ކޮށް ކަންހިނގާ ގޮތް މޮނިޓަރކޮށް އެޗްޕީއޭ އަށް އަންގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެޗްޕީއޭ އިން ހެދިފައި ހުރި ގައިޑްލައިންތަކާއި އިންލައިންވާ ގޮތަށް ވަކި ޚާއްސަ އެސްއޯޕީއެއް ޓުރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅުމަށްވަނީ ގައިޑްލައިންގައި އެދިފައި ވެއެވެ.

އައްސަދު ވިދާޅުވީ 86 ރަށުގައި ގެސްހައުސްތައް ޤާއިމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި 6000ށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކަަމަށެވެ.

ގެސްހައުސްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމާއި އެކު މިހުރިހާ އެންމެންގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 10 ޕަސެންޓް ގެސްޓަހައުސްތަކުން ކަވަރުކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ގާތްގަނަޑަކަށް 10 ޕަސެންޓް މިއޮތީ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އައިސްފައި.ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދަކުން ފާހަގަ ކުރެވޭ އެބަ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ލިބޭ. ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ގެއްލިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑު އާމްދަނީއެއް.ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އޭގެ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވެފައި މިވަނީ

~ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އައްސަދު ރިޒާ

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި އަކީ ރަށްފުށުގައި ހިނގާ ވިޔަފާރިއެއް ކަމުގައި ވާތީ ގެސްޓްހައުސް ހުއްޓުމާއި އެކު އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އޭގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައްސަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އައްސަދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި މިވަނީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިތައް އަލުން ހުޅުވާލާ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންގެ ޖީބަށް ޑޮލަރު ވަންނާނެ ގޮތް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖެ އިން ފެންނަން ފެށުމުން ގެސްޓްހައުސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވަނީ މާރޗް 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޖުލައި 15 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލިނަމަވެސް ހަމައެކަނި ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވަނީ ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކަށެވެ. އޭރުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އޭރު ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ކުރިން އޮގަސްޓް 1 ގައި ގެސްޓްހައުސްތައް ހުޅުވަން ބުނެފައިވީނަމަވެސް ހާލަތަށް ބަލާފައި 15 އޮކްޓޯބަރގައި ހުޅުވުމަށް ވަނީ ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]v އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.