raajjemv logo
ސަންޖޭ ދަތު
ސަންޖޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ބާތިލް ކޮށްފި
 
ކޯޓުން އަމުރު ބާތިލް ކޮށްފައި ވަނީ ސަންޖޭ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުވެ އެގޮތަށް އެދުމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
7,534
ކ. މާލެ |
19 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 13:45
ސަންޖޭ ދަތު
ގޫގުލް

ޕްރޮޑިއުސަރު ޝަކީލް ނޫރާނީ އަށް އިންޒާރު ދިން ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުނުވުމުން ސަންޖޭ ދަތު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް މުމްބާއީގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަކުން ނެރުނު އަމުރު ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ.

އެ އަމުރު ނެރެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. އަދި އެ އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގައެވެ.

ސަންޖޭއާ ދެކޮޅަށް ނޫރާނީ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކީ 2013 ވަނަ އަހަރު ސަންޖޭ ކުޅެމުން ދިޔަ އޭނާގެ ފިލްމެއް ނުނިމެނީސް އޭގެ ބާކީ ފައިސާ ދޭން ބުނެ ސަންޖޭގެ ފަރާތުން ކަމަށް ބުނެ އަންޑާ ވޯލްޑްގެ ގޭންގްސްޓާރުންތަކެއް ދިން އިންޒާރަކާ ގުޅޭ މައްސަލައެކެވެ.

ވަކި ހިސާބަކަށް ޝޫޓިން ދިޔަ ފަހުން ސަންޖޭ ވަނީ 50 ލައްކަ ރުޕީޒްގެ އެގްރީމަންޓް މެދުކަނޑާލައި ފިލްމު ދޫކޮށްލާފަ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ޝަކީލް ނޫރާނީ އަށް ފަސް ކުރޯޑް ރުޕީޒްގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް އޭނާ ބުނެ އެވެ.

ސަންޖޭއާ ދެކޮޅަށް ނޫރާނީ ޝަކީލް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާގައި ވަނީ އޭނާ އުފައްދަމުން އައި ފިލްމު "ޖާންކީ ބާޒީ" ކުޅެން ސަންޖޭ އެއްބަސްވުމުން 40 ލައްކަ ރުޕީޒް ދީފައިކަމަށާއި އަދި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ނުދިއުމުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ބުނުމުން އިންޒާރުގެ މެސެޖުތަކާއި ކޯލްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޯޓުން އަމުރު ބާތިލްކޮށްފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ ކުރިމައްޗަށް ސަންޖޭ ހާޒިރުވެ އެގޮތަށް އެދުމުންނެވެ. ސަންޖޭ ވަނީ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް އުޅޭތީ، މުޅި މައްސަލަ ވެސް އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ނިންމައިދިނުމަށް އެދިފައި ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ކޯޓުން ވަނީ ސަންޖޭ އެދުނު ގޮތަށް އެކަން ނުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއް އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރު ނުވިކަމުގައި ވިއަސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދީފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލަ މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު އަލުން ހޫނުވެފައި ވަނީ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޝަކީލް ނޫރާނީއަށް އެމައްސަލަ ކޯޓުން ނެގުމަށާއި މައްސަލަ ނުނަގައިފި ނަމަ އޭނާ މަރާލާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަޔަކު އިންޒާރުދީފައި ވާތީއެވެ.

ސަންޖޭ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލާފައެވެ. މަނާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި 1993 ވަނަ އަހަރު މުމްބާއީ އަށް ދިން ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާގެ ސަންޖޭގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ އޭނާ ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދިޔަ ޖަލު ހުކުމުން އޭނާ ސަލާމަތްވީ މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީމަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ސަންޖޭ އެފަހަރު ޖަލަށްލާފައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަަހަރުގައެވެ. ޖަލުން އޭނާއެފަހަރު މިނިވަންވެފައިވަނީ 42 ހަފުތާގެ މުއްދަތަކަށް ފަހު އެވެ. ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އިރު ވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ސަންޖޭ ޖަލުން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފާޑު ކިއުންތައް އޭނާއަށް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ. ސަންޖޭ ޖަލުގައި އޮއްވައި އޭނާގެ ތިން ފިލްމެއް ރިލީޒްވި އެވެ. އެއީ "ޕީކޭ" އާއި "ޕޮލިސްގިރީ" ގެ އިތުރުން "އުނގްލީ" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް