ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ދުވަސް

މަޢުލޫމާތު ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން، އެއީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް: ރައީސް

  • މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ އިދާރާއަކުން އިސްކަންދޭ ކަމަކަށް ހަދަންޖެހޭ
  • ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ، އަދި އެ ބާރުތައް ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން
  • މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭ
  • މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އިސްކަން ދޭ ވަރަކުން، އެބައެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދޭ

ކ. މާލެ | 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޯމަ 10:30 | 10,163

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކެބިނެޓު ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

‏ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ، އެއިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެމަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ސަޕްލެމަންޓަށް ރައީސް ސޯލިހު ދެއްވި ހިތާބުގައި، ވަނީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް އަލިއަޅުވައި މުއައްސަސާތަކުން، ހާމަކަން ބޮޑު ކުރަންޖެހޭކަން އަޅިއަޅުވާފައެވެ. އެގޮތުން، ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަމަށް، 27 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ހުރަސް ނާޅައި، އެކަމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަކީ، ދައުލަތުގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނާއި އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ހިތާބުގައިވެއެވެ.

އަދި، ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތާއި، ފެންނަ ގޮތްތަކާއި ޚިޔާލުތައް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާއި ފެތުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަމަށް، 28 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުވެގެންދާނީ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދީގެންކަމަށާއޮ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް، 29 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރުމަކީ، ކޮންމެ އިދާރާއަކުން އިސްކަންދޭ ކަމަކަށް ހަދަންޖެހޭކަމަށް ހިތާބުގައިވެއެވެ.

އެކަންކަމަކީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނަތާއި މަކާރާއި ހީލަތުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަަންކަން ކަމަށާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ވަރަކަށް، އެ ބައެއްގެ ތެރޭގައި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖާގަ ދެވޭކަން ހިތާބުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް އިސްކަން ދޭ ވަރަކުން، އެބައެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދާކަމަށާއި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ، އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކަމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ، އަދި އެ ބާރުތައް ދެމިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ކަމަށް، ޤާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅައި، ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ ދުސްތޫރީ ބާރު ދަމަހައްޓައި ނެގެހެއްޓޭނީ، އެ ޙައްޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ކަމަށްވާތީކަމަށްވެއެވެ.

‏ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ ކަންކަމުގެ މަޢުލޫމާތު، ޢާންމު ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމަކީ، އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އޮތް ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެމަޢުލޫމާތުތައް ލިބިގަތުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއްކަމަށްވެސް ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޙައްޤަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ޒިންމާއެކަން ފާހަގަކޮށް ހިތާބުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ނަމުގައި، މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ވެސް، އެ ޙައްޤު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި އެޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަށް އެ އޮފީހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭކަން ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ރައީސްގެ ހިތާބުގައި ވަނީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ވެސް، ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި އުންމީދަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތައް، އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަށް، ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތް، މާތް ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު، ކާމިޔާބުވެގެން ދިޔުންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.