ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ

ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ބަލަން މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފި

  • ބިދޭސީންގެ މުސާރަ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 19:04 | 3,522

ބ. ބޮޑުފިނޮޅު ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އެދުވަހު ގެނެވުނު ބައެއް ބިދޭސީންތައް ބަނދަރު މައްޗަށް ގެނެސްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ - ޕޮލިސް

ބ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ބަލަން މާދަމާއަށް ތާވަލު ކޮށްފިއެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ބިދޭސީން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ފަހު، އެތައް މަހެއް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ ގެންގުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މާދަމާ ބެލުމަށް ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައެވެ.

ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓް ލޯ ސެންޓަރު (ޕީއައިއެލްސީ) އިން ޖުލައި 15 ގައި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ތާވަލް ކުރީ ދެ މަސް ފަހުންނެވެ.

ޕީއައިއެލްސީން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ވަނީ ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރި 200 ބިދޭސީންގެ މުސާރަ، އެކީ އެއްފަހަރާ ދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދިއެވެ.

ބިދޭސީންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމަށާއި ގައުމަށް އެނބުރި ދާން އެދޭ މީހުންނަށް އެ އިންތިޒާމުތައް ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ވެސް ޕީއައިއެލްސީން އިން ވަނީ އެދިފައިވެއެވެ.

އަދި މިމައްސަލައިގައި ބިދޭސީންނާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ހަމަޖެހެންދެން ކެއުމާއި ހުރުމާއި ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ހަވާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން ވެސް އެ މައްސަލައިގައި އެދިފައިވެ އެވެ.

މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ބިދޭސީންނަށް މަޖުބޫރުކޮށް އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ އަމަލުތައް ހިންގައި މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ފަރާތުން އެ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ އާއި ފައިސާ ނުދައްކާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދި ރިސޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާ ރިޒް ކުންފުނިން ހަވާލުވުމަށް ފަހު މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީންނަށް އޮޅުވާލައި، މަކަރާއި ހީލަތުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މި ހުރިހާ ދައުވާ އަކަށް ވަނީ އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މަސައްކަތް ކުރުވި 179 ބިދޭސީންނަށް މުސާރަދޭން ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން އެންގި އެންގުން ބާތިލްކުރުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ވަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

ބިދޭސީންގެ ހައްގު ތަކާބެހޭ މިމައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމަން ޖެހޭ މި މައްސަލަ އެއްގޮތުގައި ތާވަލު މި ކުރީ، ޓްރައިބިއުނަލްގައި މައްސަލަ ތާށިވެފައި އޮތުމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޕީއައިއެލްސީން ފާޅުކުރުމުންނެވެ.

ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލަ ފެންމަތިގެެން އައީ މުސާރަ ނުދިނުމާއި އަސާސީ އެހެން ހައްގުތަކުން މަހުރޫމްކޮށް، ބިދޭސީން އެ ރަށުގައި ގެންގުޅެމުންދާތީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރެވުނު ހިސާބުންނެވެ.

އެގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެރަށުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ، ބަޔަކު ރަހީނުކޮށް، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލައި، ފުލުހުންނާ މެދު ލަކުޑިއާއި، ދަގަނޑާއި، ގައު ބޭނުންކޮށްގެން މާރާމާރީ ހިންގައި، ފުލުހުންގެ އުޅަނދަށް ގެއްލުންދީ، އަދި ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހުރި މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވެސް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ 19 މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.