raajjemv logo
ސޯނޫ ނިގަމް
ބަންގިއާ ހެދި އުނދަގޫވާ ކަމަށް ސޯނޫ ނިގަމް ބުނުމުން ޓްވިޓާ ކެކިއަރައިފި
 
އިންޑިއާގައި އަޑުގަދަކޮށް ބަންގި ގޮވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ސޯނޫ ބުނި
 
ސޯނޫ ނިގަމް އަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑު ކިޔަމުން
އަލީ ޔޫސުފް
48,955
ކ. މާލެ |
17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 19:53
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މުސްލިމަކަށް ނުވިޔަސް ކޮންމެ ދުވަހަކު ފަތިހު ބަންގިގޮވާ އަޑު އިވުމުން ނިދިން ހޭލަންޖެހޭތީ ވަރަށް އުނދަގޫވާ ކަމަށް ބުނެ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސޯނޫ ނިގަމް ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭނާ އަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފިއެވެ.

 

ސޯނޫގެ މި ޓްވީޓާ އެކު ޓްވިޓާ ކެކިއަރާފައިވާ އިރު ބޮލީވުޑްގައި ވެސް ވަނީ މި މައްސަލައިގަ ދެބައި ވެފައެވެ.

 

ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ސޯނޫ ކުރި ޓްވީޓްތަކެއްގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ލައުޑް ސްޕީކަރު ހަރުކުރަންޖެހޭތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި އެއީ ގަދަބާރުން އަޅުކަންކުރުވުން ކަމަށް ސިފަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އަޑުގަދަކޮށް ބަންގިގޮވުން ހުއްޓުވަންޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައި ވެއެވެ.

 

 

ސޯނޫ ކުރި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މުހައްމަދުގެ ފާނުގެ ޒަމާނުގައި ކަރަންޓް ވެސް ނުހުންނަ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން މި ޒާމާނުގައި އޭނާ އެ އަޑުތައް ކޮންމެހެން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. މިސްކިތްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ފައްޅިތަކާއި އަޅުކަންކުރާ އެހެން ތަންތަނުގައި ވެސް ލައުޑްސްޕީކަރު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ފަހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ސޯނޫ ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ދީން ގަބޫލުނުކުރާ މީހަކަށް އެ އަޑުތަކާ ހެދި ނިދި ގެއްލެންޖެހެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

 

 

ރީތި އަޑަކާ އެކު އެތައް އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ލަވައިގެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަންކުރަމުން އަންނަ ސޯނޫގެ މި ޓްވީޓްތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ރުޅިގަދަވެފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ ލަވަތަކަށް ސަޕޯޓްކުރާ މުސްލިމުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރުޅިގަދަވެފައެވެ. އަދި އޭނާ ބޮއިކޮޓްކުރުމަށް ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

 

 

މަޝްހޫރު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވެސް މި ޓްވީޓްތައް ރައްދު ދީފައެވެ. އެ ގޮތުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ އިރު މުޖުތަމައުގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އިހްސާސް ދެނެގަންނަންޖެހޭ ކަމަށާއި އަޑުގަދަވެފެން އުނދަގޫވާ ނަމަ ހުއްޓަންޖެހޭ މާ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ކާރުގެ ބަރުގޮނާއި އެނޫން ވެސް އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތަކާއި އަޑު ގަދަވާ ހުރިހާ ހަރަކާތެއް ހުއްޓަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ބުންޏެވެ. އަދި އިންޑިއާއަކީ ޑިމޮކްރެޓިކް ގައުމެއް ކަމަށާއި އެކި ދީންތަކުގެ މީހުން އުޅޭ އިރު އެކަމަށް އިހްތިރާމްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 19:15
ބީރުބޮލު
ކޮބާ އަޅުގަނދުފޮނުވި ކޮމެންޓް
17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 16:46
ފުލުސް މީހާ
އަޅުގަޑަކީ ސޯނޫ ނިގަމްގެ ލަވަތައް އަޑުއަހާ އޭނާގެ ފޭނެއް. އެކަމް މިއަދަށް ފަހު ސޯނޫ ނިގަމް ގެ ލަވައެއް ދެން އަޑުނާހާނަނަން ދުވަހަކުވެސް. ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރި މީހަކީ އަހަރެންގެ ދުސްމަނެއް. ﷲ އަކީ އަހަރެން ގެ ރައްބު. .. ސޯނޫ ނިގަމް އަށް ހެޔޮ ވިސްނުން ދެއްވާށި.
17 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 16:09
ބީރުބޮލު
ކަލޭ އަޑުބާރުކޮށް އާންމުއުދަގުލަކަށް ވާހެން ލަވަކިަނީއޭކިޔައިގެން ހިމާރެއްފެލޭހެން ފެލެންޖެހޭތަ. ކަލޭގެލަވަތައް އަޑުައަހަން ބޭނުން ނުވާމީހުންނަށް އެލަވަތައް އިއްވަންޖެހޭތަ؟ ޢާންމު އުދަގުލަކަށްނުވާހެން ކަލޭގެ ގޭގައި މަޑުމަޑުން ސިއްރުސިއްރުން ލަވަކަޔާބަލަ؟ ބޯގޯސްވާހަކަނުދައްކާ