ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން ލިޔުންތެރިޔާއަށް 90 އަހަރު!

  • ހަބީބާ އަށް މިހާރު މިވަނީ 90 އަހަރު ފުރިފައި
  • ޤައުމަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވޭ
  • ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފާއި ލޯބި ލިބިފައިވާ ބޭކަނބަލެއް

ކ. މާލެ | 10 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:53 | 19,515

ހަބީބާ ވަން އޮންލައިން އަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއުގެ ތެރެއިން - ވަން އޮންލައިން

އަންނަބީލާ ހަބީބާ ހުސައިން :ހަޔާތުގެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމުގައި

އެ ކަމަނާ އަކީ ލިޔެލާ ލިޔުންތަކުން އުދާސްވެފައިވާ މޫނުތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނުވައިދޭ، އެ ލިޔުންތައް ކިޔަމުންދާ ވަރަށް މާޔޫސްކަން ފިލުވައިދޭ، ހިތްތަކަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ، ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމުގެ އިތުރުން ދިވެހި އަދަބިއްޔާތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުންނާއި، ދިވެހި ތާރީހަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން ފުންނާބު އުސް ބޭކަނބަލެއް ވެސްމެއެވެ. އެއީ އަންނަބީލާ ހާބީބާ ހުސައިން ހަބީބުއެވެ.

ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި ލިބިފައިވާ، ދިވެހި ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރުމުގައި، އުދަރެހުގައި ފިޔަޖަހާ ބަބުޅަމުން ދިޔަ ތަރި ކަމަށްވާ ހަބީބާ އަށް މިވަނީ މިހާރު 90 އަހަރު ފުރިފައެވެ. އަދި އެތައް ބަޔަކު ގެންދަނީ އެކަމަނާގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް ފާހަގަ ކުރައްވައި ތަހުނިޔާ އަރިސް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އުމުރުފުޅުން ގާތްގަނޑަކަށް އެންމެ ދިހަ އަހަރުގައި ބައްޕާފުޅު އަންނަބީލް ހުސައިން ހަބީބު އާއިއެކު އިންޑިއާގެ ހައިޑްރާބާދަށް ހަބީބާ ވަޑައިގެން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރެއްވީ އުރުދޫ ބަހުންނެވެ. އިންޑިއާގެ ހައިދުރާބާދުގައި ހަ ވަރަކަށް އަހަރު ހޭދަކުރައްވާފައި ވާއިރު، ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން ދީދީވެސް ވަނީ ހަބީބާއާއި ހަބީބާގެ ބައްޕާފުޅާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

މުހައްމަދު އަމީން ދީދީ ހަބީބާ އަރިހުގައި އޭރު ވިދާޅުވީ، އުރުދޫ ތައުލީމް ހުއްޓާލާފައި އިނގެރޭސި ތައުލީމަށް ބަދަލު ކުރުމަށެވެ. ސަބަބަކީ މުސަތަޤުބަލަށް ބޭނުންވާނީ އިނގިރޭސި ތައުލީމް ކަމުގައިވުމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބައެއް ކުދިން އިނގިރޭސި ކިޔެވުމަށް ސްރީލަންކާއަށް ފޮނުވާފައިވާ ވާހަކައާއި އޭގެ ތެރޭގައި މުހައްމަދު އަމީން ދީދީގެ ދަރިކަނބަލުން އަމީނާ މުހައްމަދު އަމީން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، އެކުދިންގެ ތެރެއަށް ހަބީބާ ގެންދާނެކަމަށް ވެސް މުހައްމަދު އަމީން ދީދީ ވިދާޅުވިކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހަބީބާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ލަންކާގައި ހަބީބާ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ހުންނެވި ވަގުތުގައި ދިވެހި ބަހައް ހޭލުންތެރިވެ، އިތުރަށް އަހުލުވެރިވި ވާހަކަވެސް ހަބީބާ ހާމަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މަޒުމޫނު ލިޔަންޖެހޭ ގޮތާއި، ބަހުގެ ހަމަތައް ވެސް އޭރު ދަސްކުރެއްވީ ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު މުހައްމަދު އަމީން ދީދީގެ އަރިހުންކަމަށް ހަބީބާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަބީބާގެ ޒުވާން ހަޔާތުގެ ތެރެއިން ސަފުހާއެއ - ޤައުމީ ކުތުބުހާނާ

ލަންކާގައި ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ފަހު އަނބުރާ މާލެ ވަޑައިގެން ހަބީބާ ވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި، ދިވެހި ބަހުންނާއި، އުރުދޫ ބަހުން ލިޔުއްވާފައިވެއެވެ. ހަބީބާ ލިއުއްވި ބައެއް މަޖައްލާތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރި މިއަދު، މުންނާރު، މޫންލައިޓް، އަމާޒު އަދި ފަތްތޫރަ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލިޔުންތެރިކަން ދަސްކުރަން ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ހަބީބާ ވަނީ ހާއްސަ މެސެޖެއް ވެސް ދެއްވާފައެވެ.

ލިޔުންތެރިކަން ދަސްކުރާނަމަ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެ ލިޔާ މީހާ އެ ލިޔަނީ ކޮން މަޤުސަދެއްގައި ކަން އެނގުން. ދެވަނަ ކަމަކީ، އެ ލިޔުން މުހާތަބު ވަނީ ކޮން ބަޔަކަށްކަން ދެނެގަތުން. އެންމެ ފަހު ކަމަކަށް ލިޔާ ހިތްވަނީ ކޮން ރޮނގަކުންކަން އެނގި މައުލޫ ރަނގަޅަށް ސާފުވެފައިވުން.

~ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު

ހަބީބާ މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަނެއް ދާއިރާ އަކީ ކިޔަވައިދެއްވުމާއި، އުނގަންނައިދިނުމެވެ. އެގޮތުން ހަބީބާ ވިދާޅުވެެފައިވަނީ

ކިޔަވައިގެން އައިމަ އޭރުގަ ހުންނަ ވެރިޔެއް ވިދާޅުވާނެ ރާއްޖޭގެ އެކި އެކި ރޮނގުން މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން މަދޭ، ތިކުދިން ކިޔަވައިގެން ތިބީމަ ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ޚިދުމަތެއް ކުރަންވާނޭ

~ ހަބީބާ ހުސައިން ހަބީބު

ހަބީބާ އުނގަންނައިދެއްވީ ދިވެހި، ތާރީޚް، އަދަބިއްޔާތު، އަދި އިނގިރޭސި މާއްދާތަކެވެ. އަދި އުނގަންނައިދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވި ސްކޫލްތަކުގެ ތެރޭގައި އަމީނިއްޔާ، އަދި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހަބީބާ ވަނީ އުރުދޫ ކްލާސްތަކެއް ވެސް ނަންގަވައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވީ މަޝްހޫރު އަދީބު އިބްރާޙިމް ޝިހާބުގެ އެދިވަޑައިގަތުމުގެ މަތިން އެކުދިން އުރުދޫ ކިޔަވަން ދާން އުޅޭތީ ކަމަށާއި، ދިއުމުގެ ކުރިން އުރުދޫއިން ވާހަކަ ދައްކާ އުޅެވޭވަރު ކޮށްދޭން ވާނެކަމަށް ވެސް ޝިހާބު ވިދާޅުވެފައިވާތީއެވެ. ދެ އަހަރު ވަންދެން ހަބީބާ މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވީ، ހިލޭ ސާބަހަށް އެއްވެސް އުޖޫރައަކާ ނުލާ، ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައެވެ. މިކަމުން ވެސް ދޭހަ ވެގެންދަނީ ހަބީބާއަކީ ޤައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ދިވެހި ކަނބަލެއްކަމެވެ.

އަދި ހަމަ އެހެންމެ ހަބީބާއަކީ ޤައުމީ ހިދުމަތުގައި 29 އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ގައުމީ ކުތުބުހާނާގައި ހިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ތަފާތު އެކި މަގާމުތައް ފުރުއްވާ ހިދުމަތުގައި އިހްލާސްތެރި ކަނބަލެއް ކަމަށްވސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ހަބީބާގެ އުމުރު ވޭތުވެގެން ދިޔައީ އެކި އެކި ރޮނގުން ގައުމަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމުގައެވެ. މިގޮތުން ސަރުކާރުން ވަނީ އެކި ފަހަރުމަތިން ހަބީބާގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، އިނާމު ދެއްވާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ނިޝާން ދިޔަމިގިލީގެ ޝަރަފާއި، މިނިވަންކަމަށް 25 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާއްސަބަތުގައި ގައުމަށް ހިދުމަތް ކޮށްދެއްވި ކަމުގެ ޝަރަފުވެރި އިނާމާއި، އަދި ނޫސްވެރި ކަމުގެ ރޮނގުން ރަންގަލަން ވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.