ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 08:28
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް
ވީނިއުސް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު
ވާދަވެރި ބޭފުޅުންނާ ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލާފައި: އަމީން
 
އެ ބޭފުޅުން "ރަނގަޅު މަގު" ހިޔާރު ނުކޮށްފި ނަމަ ސިޔާސީ ހަޔާތް ގެއްލޭނެ
 
މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް ގާނޫނާ ހިލާފު އެތައް ކަމެއް ކޮށްފި
 
ސަރުކާރު މެންބަރުން ހޮވުމަށް ގާސިމް އަދި މައުމޫން މަސައްކަތް ކުރެއްވި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނު އަންނަނީ ، އެމަނިކުފާނާ ސިޔާސީ ގޮތުން ވާދަކުރާނެހެން ހީވާ އެންމެންނާ ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައި ސިޔާސީ ދައުވާ ކުރަމުން ކަމަށާއި، އެއީ މިވީ ދުވަސްތަކުގައި އެމަނިކުފާނު ކަންތައް ކުރި ގޮތް ކަމަށް ވެސް ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަމީން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ 60 މިނެޓުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އަމީން ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަކުރައްވަން ކެރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށްފަހުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ އަމަލުތައް ބެހެއްޓެވީ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރާނެހެން ހީވާ ނުވަތަ ސިޔާސީގޮތުން އެމަނިކުފާނަށްވުރެ ބާރުގަދަހެން ހީވާ އެންމެން ދުއްވާލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ. މިހާތަނަށް މިސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ސިޔާސީ ދައުވާތަކަކީ މިފަދަ ދައުވާތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނާއި އުސޫލުތަކާ ހަމަތަކާއި ގާނޫނު އަސާސީއާއި، މިހުރިހާ އެއްޗަކާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޝަރީއަތެއް ކިހިނެތްތޯ ސައްހަވާނީ. އެޔަކަށް ޝަރީއަތޭ ކިއިދާނެތޯ؟ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގަބޫލު ކުރާކަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން،" ގާނޫނާ ހިލާފަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު ދައުވާކޮށް ހިންގާ ޝަރީއަތަށް އިޝާރަތްކޮށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމް ޔާމީން ފެކްޝަނުގައި ތިބި ގިނަ މެންބަރުންނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގޮނޑި ލިބިފައިވަނީ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ޖޭޕީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަމަށެވެ. މިއަދު ހުރިހާ ބޭފުޅުން އެއްކޮޅަކަށް އެރީމާއި އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭނެ މޮޅެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަނޑައެޅިގެން ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމަށް ގޮވަގޮވާ ތިއްބާ ސަރުކާރު ބޭނުންވާގޮތަކަށް މެމްބަރުން ކަންކަން ކުރަމުންގެންދަވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް، އެބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ބޭފުޅުންނަށްވެސް  އެކަން ގަބޫލު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުގެ މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތުން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހުނީ އެހެން ކަމަށް ވެސް އަމީން ވިދާޅިވި އެވެ. 

ރައީސް ޔާމީނުގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެ މަނިކުފާނާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހިތްވަރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އަމީން، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނަށް  ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ގާނޫނާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ކައިރީގައި ރީތިކޮށް އާދޭހާއެކު އިލްތިމާސްކުރީމަވެސް އަޑު ނީވޭ ބޭބޭފުޅުން، މާދަމާ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވަންދާނެ ވަކި ދިމާލެއް ނޯންނާނެ.އެބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދާނެ،" އަމީން ވިދާޅުވި އެވެ.

އަމީން ވަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށްވެސް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ރުޖޫއަށްވުމަށް ގޮވާލައްވާފަ އެވެ. މިއަދު ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއި، ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައިވާ އިރު، ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރެއްގެ ދަށުން މާރޗު ހަ ވަނަ ދުވަހު  ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ހައިކޯޓުން ވަނީ ގާސިމް ދޫކޮށްލާފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް