ކ. މާލެ
|
14 އޭޕްރިލް 2017 | ހުކުރު 05:46
ޔޫވީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗައްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސްގެ ތެރެއިން
ޔޫވީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗައްފަހު ބޭއްވި ޕްރެސްގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓޮރީ
ޔޫވީ އަކީ މުޅިން ތަފާތު ޓީމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެގެންދާނެ: ނަޒީހު
ކޯޗު ހުރީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވޭނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި
ލީގިގައި އަދި އެންމެ މެޗަކުންވެސް ޔޫވީ މޮޅުވެފައެށް ނުވޭ
މިއީ ނަޒީހު ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވިފަހުން ޔޫވީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު

ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަކީ މުޅިން ތަފާތު ޓީމަކަށް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ވަރަށް އަވަހަށް ޔޫވީއިން ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށް އެޓީމާ އަލަށް ހަވާލުވި ކޯޗް މުހަންމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

 

އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓް އަތުން ބަލިވި މެޗައްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޔޫވީގެ ކޯޗު ނަޒީހު ބުނީ ޓީމާއި ދޭތެރޭގައި އަދި ވަކި އެއްޗެށް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިހައެށް ނުވަތަ ފަނަރަ ވަރަކަށް ދުވަސް ތެރޭގައި ބަދަލެށް ފެނިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޔޫވީ އަކީ އަދި އޭނާގެ އެއްޗެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކު ޓީމު ގެންގުޅެލުމުން ޓީމުން ބަދަލެށް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

 

މެޗާ ގުޅޭގޮތުން ނަޒީހު ބުނެފައިވަނީ، މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެށް ނެރެވޭ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ނެތްކަން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި މެޗު ނިމިގެން ދިޔައީ ހުސް އެންމެ ފުރުސަތެއްވެސް ތަނަވަސް ނުކުރެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޓީމަށް ރަނގަޅު ދެތިން ކުޅުންތެރިއަކު ލައިގެން ނަތީޖާ ނެރެވޭނެކަމަށް ނަޒީގު ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ސީދާ އެންމެ މެޗެއްގައި ޓީމުގެ ފަރާތުން ނަޒީހުގެ ކުޅުން ނުފެނިދާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އަދި އިތުރަށް ދެ މެޗާއި އެށް ބުރު އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާކަމަށް ނަޒީހު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަމުން ނަޒީހު ބުނީ، ޓީމުގައި ތިބީ ފާއިތުވި ސީޒަނުގައިވެސް ހަމަ ޓީމަށް ކުޅެފައި ތިބި ކުޅުންތެރިން ކަމަށާއި ނަމަވެސް މިސީޒަނުގައި މާ އެދެވޭ ކުޅުމެށް ނުދެއްކޭތީ ކުޅުންތެރިންގެ މައިންޑް ސެޓްވެސް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުޅުންތެރިން މި ސީޒަނަށް ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ކޯޗު ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރަށްވެސް، އެހެން ޓީމު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ ތެރޭގައިވެސް މައްސަލަތަކެށް އުޅޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ހުރިހާ މައްސަލައެށް ހައްލުކޮށް ޓީމަކީ މުޅީން ތަފާތު ޓީމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ނަޒީހު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

 

ލީގުގައި މިހާތަނަށް ޔޫވީ ކުޅުނު އެންމެ މެޗަކުންވެސް އެޓީމު މޮޅު ވެފައި ނުވާއިރު އެޓީމު އޮތީ އެންމެ ޕޮއިންޓެއްވެސް ނުލިބި ތާވަލުގެ އެންމެ ފުލުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް