ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 23:15
މާލޭ ލީގުގެ މެޗެއްގައި ރެފްރީން ތިން ކުލައިގެ ޔުނީފޯމުގަ
މާލޭ ލީގުގެ މެޗެއްގައި ރެފްރީން ތިން ކުލައިގެ ޔުނީފޯމުގަ
އެފްއޭއެމް
މާލޭ ލީގު
ހަތަރު ރެފްރީން ހަތަރު ކުލައިގެ ޔުނީފޯމުގަ ނުކުމެގެން މިކަމެއް ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ނިޒާމްބެ
މެޗަށް ނިކުތްއިރު ވެސް ރެފުރީ ހުރީ ޕުރެޝަރުގައި
މުޅި މެޗުގައި ވެސް ރެފްރީގެ ނިންމުންތައް ދިޔައީ ވަރަށް ދަށްކޮށް

ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ މިނޫން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ނަމަ ރެފްރީންނަކީ ސީރިއަސް ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެގޮތުން މެޗު ކޮންޓްރޯލް ފުރިހަމަ އަށް ނުނެގޭ ރެފްރީންގެ ސަބަބުން މެޗުގެ އޮއިވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެގެންދާ ކަމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި އެވެ.

 

މާލޭ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ އާއި ވިކްޓްރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރެފްރީގެ ފަރާތުން މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނު މަންޒަރު ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ނިޒާމްބެ ވަނީ މެޗު ކުރިއަށްދިޔަ ވަގުތު ވެސް ރެފްރީގެ ބައެއް ނިންމުންތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފަ އެވެ.

 

ނިޒާމްބެ ބުނީ މި މެޗަކީ ދެޓީމަށް ވެސް ރެފްރީގެ ކަންތައްތައް ޖޯކަކަށް ވެގެން ދިޔަ މެޗެއް ކަމަށާއި މުޅި މެޗުގައި ވެސް ރެފްރީގެ ނިންމުންތައް ދިޔައީ ވަރަށް ދަށްކޮށް ކަމަށެވެ.

 

"ވަރަށް ދަށްކޮށް ހަމަ މުޅި މެޗުގަވެސް ރެފްރީގެ ކަންތައް ހުރީ، ދެން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ މިކަމެއް، ފުރަތަމަ މެޗަށް ނިކުތްއިރު ވެސް ރެފުރީ ހުރީ ޕުރެޝަރުގަ، މި ލެވެލްގެ މެޗަކަށް ކަނޑައެޅިގެން އެނގޭ އޭނަ ޕުރެޝާކަން، އެހެންވީމަ މިކަހަލަ ކަންތައް މިހެން ކުރީމަ ކަމަކު ނުދާނެ." ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

 

ރެފްރީންގެ ފެންވަރަށް ފާޑު ކިޔަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، މެޗެއްގައި ހަތަރު ރެފްރީން ހަތަރު ކުލައިގެ ޔުނީފް ލައިގެން ލީގު މެޗެއްގައި ރެފްރީކަން ކުރި މަންޒަރު ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމުން ވެސް ރެފްރީން މެޗުތަކަށް ސީރިއަސް ނޫން މިންވަރު ހާމަވެގެންދާ ކަމަށެވެ.

 

"ލީގުގައި އެއް މެޗުގައި ފެނިގެން ގޮސްފި ހަތަރު ކުލައިގެ ޔުނިފޯމްގަ ހަތަރު ރެފްރީން ތިބެގެން މެޗެއް ސްޓާޓް ކުރި ހިސާބު، އެހެންވީމާ އޭގެ މާނައަކީ މީ ރެފްރީން ސީރިއަސް މިންވަރޭ." ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

 

ނިޒާމްބެ ބުނީ ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިން ސީރިއަސް ވެގެން މެޗަށް ނިކުންނައިރު ރެފްރީންގެ ފަރާތުން މިކަން ޖޯކަކަށް ހެދުމުން ފުޓުބޯޅަ ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރެފްރީންގެ ކަންތައްތައް މޮނީޓާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުންވެސް މިކަމާ ވެގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:11
އިލްހާމް
ރެފްރީން އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ޖާޒީ ގަނެގެން މިކަމެއް ނުކުރެވޭނެ. ފާއިތުވި 2 އަހަރުގެ އެލަނަންސް ނުދޭ. ލާނެ ޖާޒީ އެއް ނުދޭ. ޓީމް ތައް ޕްރެކްޓިސް ކުރާތީ ރެފްރީންގެ ޓްރޭނިންގ އަށް ދަނޑު ނުދެވޭ.
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 21:04
އަމީޒް
ރެފްރީންގެ ޔުނިފޯމްއކީ އެފް އޭ އެމް އިން ޕްރޮވައިޑް ކޮށްދޭ އެއްޗެއް. އެފް އޭ އެމް ހިންގަނީ ކްލަބްތަކުން. މިއަހަރުގެ ސީޒަން މިހިސާބައް ދިޔައިރު ރެފްރީންނަށް ޔުނިފޯމް ޕްރޮވައިޑް ކޮށް ނުދެވެ. ޥޭތުވެ ދިޔަ 2 އަހަރުގެ ރެފްރީ އެލަވަންސް ނުދޭ. އަމިއްލަ ހަރަދުގަ ތަކެތި ގަނެގެން ރެފްރީން މިކަންކުރާތީ އެހިތްވަރަށް ސާބަސްދެން. . ކަލަބުތަކުން ބަވަންވީ އެމީހުންގެ ވެރިންނަށް ރެފްރީންނަކަށްނުން.