އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް އާންމުކުރުން

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އާއްމުކުރަން އެދެފި

  • މައުލޫމާތު ހޯދަން އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހުށައަޅަމުން
  • މި މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމަށް އެދިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 13:01 | 2,227

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް އާއްމު ކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އެދެފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރަ އާއި އިނާޔަތް، އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ނުވަތަ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އެއަށް ވުރެ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ޝާއިއުކުރަން ޖެހެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ފިޔާޒް މޫސާ ސޮއިކުރައްވާފައި ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން މި ފަހަކަށް އައިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް ބައެއް އިދާރާތަކަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ހުށައަޅަމުންނެވެ. އަދި އެފަދަ މައުލޫމާތަކީ، މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތަކަށް ވާތީ، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ވަކިވަކިން އެނގޭނެ ގޮތަށް އެ އިދާރާއެއްގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.