އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އެސީސީއަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް

ބަޖެޓުން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ: އޭސީސީ

  • މަގާމާ ހަވާލުވި ހިސާބުން ޖުމްލަ 1201 ޝަކުވާ ބަލާ ނިންމާފައިވޭ
  • 152 ކޭސްއަކީ އެކި ރަށްތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޭސް
  • ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދޭ

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 19:12 | 2,815

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޓިވް މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ މަގާމާ ހަވާލުވި ހިސާބުން ޖުމްލަ 1201 ޝަކުވާ ބަލާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، 1139 މައްސަލަ އިވިލުއޭޓް ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. 62 ކޭސް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޝައުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ލޮކްޑައުންގައި ވެސް 196 ކޭސްއެއް އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިންމާފައިވާކަން ޝިއުނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭފުޅުންނަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓުގައި ވެސް 382 ކޭސް އަޅުގަނޑުމެން ކޮންކްލޫޑްކޮށްފައިވާ މިއާއެކު މިއާއެކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ 10 ކޭސް ކޮންކްލޫޑް ކޮށްފައި. ޖުމްލަ 392 އިންވެސްޓިގޭޝަން ނިންމާފައިވާނެ. އެއީ ސެޕްޓެންބަރު އަދި ޖޫން އާމިދޭތެރޭގައި. މި 392 ކޭސް ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން 11 ކޭސްއެއް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވާނެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 57 ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން ޕޮލިސީއަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އަޅުގަނޑުމެން އަންގާފައިވާނެ. އަދި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ހަ ކޭސްއަކާ ގުޅިގެން އަންގާފައިވާނެ. އަދި 18 ކޭސްއެއް ޕްރޮސަސް ރިވާސްކުރަން އަލުން އިއުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން ނުވަތަ ބާތިލް ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދަން މިގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ އެންގުންތައް އަންގާފަ.

~ އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ

ކޭސްތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ލަސްވާ ސަބަބުތަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ 839 ކޭސް އޮތްއިރު މީގެ ތެރެއިން 152 ކޭސްއަކީ އެކި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ބަލަން ޖެހޭ ރަށްތަކާ ގުޅުން ހުރި ކޭސް ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ލޮކްޑައުންގެ އިތުރުން ދިމާވި ބައެއް ކަންކަމުން ދަތުރުތައް ދެވޭ ގޮތް ނުވި ކަމަށާއި، ބަޖެޓުން މިއަހަރު މިހާތަނަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިންވެސްޓިގޭޝަން ދަތުރަށް ހުރި ބަޖެޓުން ބަރަށް ބޮޑު ބައެއް ކަނޑާލާފައިވާކަން ޝިއުނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޝިއުނާ މިއަހަރު ކުރެވެން އޮތް އޮތީ އެންމެ ދަތުރެއް ކަމަށާއި، ރަށަކަށް ކުރާ ދަތުރެއް ނަމަ އެއަތޮޅުގައި ހުންނަ ހުރިހާ ރަށަކަށް ނިސްބަވްތާ ކޭސްތަކުގެ ތަހުގީގުތަކާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ އޭސީސީގައި ރިސޯސް މަދު ކަމަށާއި، މުއައްޒަފުން މަދު ކަމަށެވެ. އަދި ޒަމާނީ ނެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ވެސް މަދު ނަމަވެސް ކޭސްތައް ހުށަހަޅާން މިންވަރު ގިނަކަން ޝިއުނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަންއާ ނުގުޅޭ މައްސަލަތައް ވެސް ހުށަހަޅާ ކަމަށާއި، ނިޒާމަށް ވެސް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ރިކޯޑު ތަކުން 18 ކޭސްއެއް ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާގައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ. 18 ކޭސްއާ ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓަރުންނާއި އެކި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ވެސް ބާއްވާފައިވާ ކަަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން މިމަހު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން ފަށަން އެބައިން 7 ކޭސްއެއް. އެހެންވީމަ ޖުމްލަ ގާތްގަނޑަކަށް 25 ވަރަކަށް ކޭސް ޑިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޝަން މަރުހަލާގައި. ދެން މަސްތެރޭގައި މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީންކޮށް ބުނެވޭނެ ދެކޭސްއެއް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވޭނެ ކަމަށް.

~ އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ

ޝިއުނާ ވިދާޅުވީ ދަތިތައް ހުރި ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުން މިހާތަނަށް ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އިންވެސްޓިގޭޓިވް މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ އޭސީސީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ ބަޖެޓަކީ 34,701,372ރ. އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.