އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުން

ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭނެ: ކަސްޓަމްސް

  • ޑިއުޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު އިތުރަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ
  • ދައުލަތަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 3 ބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބެނީ ސިނގިރޭޓުން
  • ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީއިން ޖުމްލަ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 10:02 | 15,421

ކަސްޓަމްސް އިމާރާތް - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް މޯލްޑިވިސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގުރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ ސެކްޝަން ހެޑް އޮފް ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަލީ ޒުބައިރު ވިދާޅުވީ، ދައުލަތަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 3 ބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބެނީ ސިނގިރޭޓުން ކަމަށާއި އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި 3.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުން ނެގޭ ޑިއުޓީން ކަމަށެވެ.

މިހާރު މި ނެގޭ ޑިއުޓީއަކީ ސިނގިރޭޓަކުން 2 ރުފިޔާ ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގެ ވެލިއުއިން 25 ޕަސެންޓް. ސިނގިރޭޓުގެ ޑިއުޓީއަށް މި ގެނެވުނު ބަދަލަކީ ކޮންމެ ސިނގިރޭޓަކުން 2 ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި 3 ރުފިޔާ ނެގުން އަދި އިތުރަށް 25 ޕަސެންޓް ނެގުން. ރުފިޔާ އެއް އިތުރަށް މި ނެގެނީ.

~ ޑެޕިއުޓީ ސެކްޝަން ހެޑް އޮފް ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަލީ ޒުބައިރު

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރު އިމްޕޯޓްކުރެވުނު ވަރަށް ސިނގިރޭޓް އިމްޕޯޓު ކޮށްފިނަަމަ ޑިއުޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއެކު އިތުރަށް 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބި، ސިނގިރޭޓުން ނަގާ ޑިއުޓީއިން ޖުމްލަ 1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭކަމަށެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ އެހެން އެއްޗެހީގެ ޑިއުޓީއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށް ޑެޕިއުޓީ ސެކްޝަން ހެޑް އޮފް ޓެރިފް އެންޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އަލީ ޒުބައިރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ބިޑިން ކުރިން ނެގި 200 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ބިޑިއަކަށް 3 ރުފިޔާ އަދި އޭގެ ވެލިއުގެ 25 ޕަސެންޓް ނަގާނެކަމަށެވެ. އަދި އީ ސިނގިރޭޓާއި ވޭޕް އަދި އޭގެ ލިކުއިޑްއިން 200 ޕަސެންޓްގެ ޑިއުޓީ އެއް ނަގާނެކަމަށެވެ.

އެކްސްޕޯޓު އިމްޕޯޓު ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 17 ވަނަ އިސްލާހާއި އެކު އޯގަސްޓް މަހު ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަންފަށާނެއެވެ. އެގޮތުން، ގިނަ މުދާތަކުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ގެނެވުނު އިސްލާހުގައިވެއެވެ. އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ބާވަތްތަކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައިދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި ބިޑި ވޭޕް ފަދަ ތަކެއްޗާއި އެނާރޖީ ޑްރިންކް އަދި ސޮފްޓް ޑްރިންކްސްވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.