ކ. މާލެ
|
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 21:32
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން
ޓްވިޓަރ
ޕޭ ކޮމިޝަން
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން ނާއިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅައިފި
 
ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު
 
ދެން ތިއްބަވާ ތިން މެމްބަރުންނަށް މަހަކު 10،000ރ
 
ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސަށް މަހަކު 12،000ރ

ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން"ގެ ނާއިބު ރައީސާއި އެކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅާއިފި އެވެ.

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސާއި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފޮނުއްވާފައިވާ ވުމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރައްވާ ނިންމާފައި ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސަށް އެލަވަންސް ގެގޮތުގައި 12،000ރ ކަނޑައެޅުމަށާއި ކޮމިޝަންގައި ދެން ތިއްބަވާ ތިން މެމްބަރުންގެ އެލަވަންގެ ގޮތުގައި 10،000ރ ކަމަށެވެ.

މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ނިންމައި މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 52 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކީ ފިނޭންސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ.

އެކޮމިޝަން ހިނގަމުންދަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުންނެވެ.

 

 

 

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް