އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
މިނިވަން ދުވަސް 2020

"މިނިވަންކަމުގެ ނަމުން ލިބުނަސް ނަމެއް ސިޔާސަތުން، މިނިވަންކަމުގެ ހަގީގަތީ ކެރިފޯރުމޭ ގޮވާނަމޭ"

  • ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ
  • ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް މިނިވަންކަމަކީ ނަމެއްގައި އޮތް މިނިވަންކަމެއް

ކ. މާލެ | 26 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 00:46 | 2,484

ބާޒާރުމަތި: ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރުވަންޖެހޭ - ރާއްޖެ އެމްވީ

"މިނިވަންކަމުގެ ނަމުން ލިބުނަސް ނަމެއް ސިޔާސަތުން، މިނިވަންކަމުގެ ހަގީގަތީ ކެރިފޯރުމޭ ގޮވާނަމޭ" މިއީ ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން މިނިވަންކަމާއި ކެރިފޯރުންތެރިކަމުގެ ގުޅުން ހާމަކޮށް ލިޔުއްވަވާފައިވާ ޅެންބައިތެކެވެ. މި ފަށުވި ބަސްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިގެންދަނީ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމަށް ބޭނުންވަނީ ކެެރިފޯރުންތެރިކަންކަމެވެ. އިގްތިސާދީ ގޮތުން ފުދުންތެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް މިއަދު ބަލާލާއިރު ފެންނަނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މުޅިންހެން ބަރޯސާވެފައި އޮންނަނީ އެންމެ ސިނާއަތަކަށެވެ. އެއީ ފަތުރުވެރިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަން ބިސް އަޅާ ކުކުޅު ކަމަަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމަކީ ދުނިޔެއަށް އަންނަ ކޮންމެ ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ލޮޅުމަކުން އަސަރުކުރާ ސިނާއަތަކަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ދޮންވެލި ތުނޑިތަކާއި ހިތްގައިމު ފަރުތަކާއި ވިލުނޫ ކުލައިގެ ފަޅުތައް ވިއްކައިގެން އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ހޯދަމުންދާއިރު މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދޮރުތައް ބަންދުކުރަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. އެ ލޮޅުމާއިއެކު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 47 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ސުމަކަށް ވެއްޓުނެވެ. އެހިސާބުން ހާމަވި އެއް ކަމަކީ އެއް ސިނާއަތަކަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތުމުގެ ނަތީއްޖާއެވެ.

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެހެން ގައުމުތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސިނާއަތްތައް ކުރިއަރުވާ އަމިއްލަ އުފެއްދުނ ތެރިކަން އިތުރުކުރަން މިއަދު މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެވެ. މި ކަންކަމުން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ، ރާއްޖޭގެ މުޅި އިގްތިސާދުގެ މިސްރާބު ބަދަލުކުރަން ޖެހެއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ހިއްސާކުރާއިރު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މި ސިނާއަތުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާންވީ މިންވަރަކަށް ފައިދާއެއް ނުވާކަމެވެ. ފައިދާ ވުމޭ މި ބުނަނީ ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަތޮޅުތަކުގައި ރިސޯޓު ހިންގަމުންދާއިރު، ކައިރި ރަށްތަކަށްވެސް ކޮންމެވެސް ފައިދާއެއް ވާންޖެހެއެވެ.

ރިސޯޓުތަކުގެ ވަށައިގެންވާ ވެށި ހިމާޔަތްކުރަންޖެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކަންއޮތް ގޮތަށް ބަލާލާއިރުވެސް، ފައިދާ ވަނީ މަދު ބަޔަކަށެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ދިވެހިންނަށް ހަގީގީ ފައިދާ ނުލިބެއޭ މިދަންނަވަނީ މި ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ގިނަވުމުންނެވެ. ރިސޯޓުތަކުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ފެންނަނީ މުޅިންހެން ބިދޭސީންނެވެ. މަދު ބައެއްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި މި ސިނާއަތްވެސް އޮތް ވާހަކައަކީ މިއަދުގެ ހަގީގަތެވެ. މިހާ ހިސާބުން ހަގީގީ މިނިވަންކަން އެބައޮތޭ ބުނެވިދޭނެތޯ އެއީ އުފެއްދުން މުހިންމު ސުވާލެކެވެ. އަމިއްލަ މިނިވަން ކަމަކީ އެހެން ބައެއްގެ ބާރުނެތި ގައުމު މިނިވަންވެފައި އޮތުމެވެ. މާލީ ގޮތުންވެސް ބާރުވެރިކަން އޮތުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުދުންތެރިކަމާޢި ގުޅިފައިވާ އަނެއްކަމަކީ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހައްގުތައް ލިއްބައިދިނުމަށް ވެސް ބަރޯސާވާން ޖެހިފައިމިވަނީ އެހެންގައުމުތަކަށެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގެ ދީލަތި އެހީއަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުން އެކި ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު މިއިން ކޮންމެ ރަށަކަށް މި ޚިދުމަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިއްބައިދިނުމަކީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ހޯދުމަށްޓަކައި ދިވެހި ދައުލަތަށް ޖެހެނީ ބޭރުގެ އެހީ ހޯދާށެވެ. ބޭރުގެ އެހީ އެކި ގައުމުތަކުން ފޯރުކޮށްދިން ނަމަވެސް، މި އެހީވެސް ލިބެނީ ކޮންމެސް ޝަރުތުތަކަކާއި އެކުއެވެ. ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާތިވެ، ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމަށް ހުރަސް އެޅެއެވެ.

ތަރައްގީގެ ވާހަކަދައްކަމުންދާއިރު، މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ސިންގަޕޫރު ނަގަމާތޯއެވެ. ރާއްޖެއަށް ވުރެ މަސްތަކެއް ފަހުން މިނިވަން ކަން ލިބުނު ސިންގަޕޫރަކީ ރާޢްޖެއާއި ޚިލާފަށް ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މަދު ގައުމެކެވެ. ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ގައުމުތަކުގެ އެހީ ސިންގަޕޫރުންވެސް ހޯދިއިރު އެގައުމުން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދިނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް ބައްޓަން ކުރުމަށެވެ. ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ގައުމެއްގެ ފުދުންތެރިކަމާއި މިނިވަންކަން އޮތީ ގުޅިލާމެހިފައެވެ. މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހެއެވެ. ފުދުންތެރި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށް ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވަންވެސް ޖެހެއެވެ.

ތެދެކެވެ. ކެރި ފޯރުންތެރިކަމެއް ނެތް މިނިވަންކަމަކީ ނަމެއްގައި އޮތް މިނިވަންކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.