ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2017 | އަންގާރަ 00:35
މަލާގާ އާއި ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މަލާގާ އާއި ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ބާސެލޯނާ
އެލްކްލެސިކޯގައި ނޭމާއަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އެފެދިފައި
އެލް ކްލެސިކޯ މެޗް އޮންނާނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު
ނޭމާއަށް ޖުމްލަ 4 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެށް އައުން ގާތް

އޭޕްރީލް މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ ކުޅޭ 'އެލްކްލެސިކޯ' މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފޯވާޑް ނޭމާ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

ނޭމާއަށް އެލްކްލެސިކޯ ކުޅެވޭނެ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މަލާގާ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ދެއްކި ރަތް ކާޑާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ މެޗުން ބަލިވެ ބާސާއަށް ވަނީ ލީގުގެ އެއްވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ. އެމެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައި ނޭމާއަށް ވަނީ ދެ ރީނދޫ ކާޑާއެކު ރަތް ކާޑު ދައްކާފަ އެވެ.

ދެ ރީނދޫ ކާޑަ އެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުން ނޭމާ ސަސްޕެޑް ވާނީ 1 މެޗަށެވެ. ނަމަވެސް ދަނޑުން ފައިބަމުން މެޗުގެ 4 ވަނަ އޮފިޝަލާ ދިމާއަށް ގޮސް ނޭމާ ވަނީ ކާޑު ދެއްކުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ ޝަކުވާކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، ބެލެވޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ބަލައިފި ނަމަ ނޭމާއަށް ޖުމްލަ 4 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ކުރިމަތިވުން ގާތެވެ. ރެފްރީ ވަނީ މެޗުގެ ޕޯސްޓްގޭމް ރިޕޯޓުގައިވެސް މި މައްސަލަ ފާހަގަ ކޮށްފަ އެވެ.

ނޭމާއަށް 4 މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެށް ކުރިމަތި ވެއްޖެނަމަ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް ސޮސެޑީޑް އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ އިތުރުން ޗެންޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޔުވެންޓަސް އާއި ދެކޮޅަށް ބާސާ ކުޅޭ 2 ލެގާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ އެލް ކްލެސިކޯގައި ވެސް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ.

ބާސާ އަދި މަލާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ރެފްރީގެ މަގާމު އަދާކުރި ޖީސަސް ގިލް މަންޒާނޯ ވަނީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭ ވެސް ޕޯސްޓްގޭމްގެ ރިޕޯޓުގައi އޮތް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައި ބާސާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ޝުއަރޭޒް ވެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ.

އެފަހަރު ސުއަރޭޒް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ވަނީ ރަތް ކާޑު ދެއްކުމާގުޅިގެން ދަނޑުން ފައިބަމުން ވަގުތު ބޭކާރުކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު
- ކޮމެންޓް