ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ބައްޓަންވެފައި ވަނީ ގޯސްކޮށްކަން: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު

  • ރާއްޖޭގެ 90 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިއަށް ދެ މަސްދުވަސް ހިފަހައްޓާނުލެވުނު
  • އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު އޮތްގޮތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި
  • މުސާރަ ނުދެވުމަކުން އެވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މުދާތައް ނަގައި ނުވަތަ ވިއްކާލައިގެން މުސާރަ ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައިނޯވޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 17:08 | 5,166

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއެކު ފެނިގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު ބައްޓަން ވެފައިވަނީ ގޯސްކޮށްކަމަށް އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފަހަކަށް އައިސް ބިދޭސީން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލައަށް މެމްބަރުން ބަހުސްކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ.

އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ވަނީ މައުލޫމާތު އަރުއްވާފައެވެ. އަދި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދަށް ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތަކަށްވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮތީ ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އިގްތިޞާދެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިސަރުކާރަކީ ޒަމާނީ، އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކޮށްދީ ،ސަރުކާރެއްގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އައިސްފައިވާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ވިޔަފާރިތަކަށް އޮތް ފުރުސަތު ފުޅާކޮށް ގެންދަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށާއި ވިޔަފާރިތައް ލައްވާ ވިޔަފާރި ކުރުވައިގެން އޭގެން ޓެކްސް ހޯދައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ޚިދުމަތްތައް ދޭން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް ވިޔަފާރިތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ސަރުކާރުގެ މިމަގާމުގައި ހުރެގެން ފާހަގަވޭ ސަރުކާރު ތެރެއިންވެސް އެކި ދިމަދިމާލުގެ ވިސްނުން ހުންނަނީ އެހާ ވިޔަފާރިއާ ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ނޫން ކޮންމެހެނެއް. ވަރަށް ފަސޭހައިން އެއިރެއްގައި ޓްވިޓަރ ގައި އޮންނަ ގޮތަކާ ދިމާލަށް ދިޔުމުގެ ބާރު އެބައޮތް އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭ. އެގޮތަށް ކުއްލި ކުއްލި އަށް ނިންމުންތަކެއް ނިންމިގެން ކަމަކު ނުދާނެ. މުސާރަ ނުދެވިގެން އުޅެނީ، ދިވެހިންނަށްވެސް މުސާރަ ނުދެވިގެން އެބައުޅޭ.

~ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް/ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ 90 އިންސައްތަ ވިޔަފާރިއަށް ދެ މަސް ދުވަސް ހިފަހައްޓާ ނުލެވުނު ކަމަށެވެ. މިއީ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ވިޔަފާރީގެ މައްސަލައެއްތޯ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ނިޒާމުގެ މައްސަލައެއްތޯ ބައްލަވާ އެކަންކަން ރަނގަޅުކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމު އޮތްގޮތް ކަމަށާއި ނިޒާމު ބަދަލު ކޮށްގެން ނޫނީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ހައްލެއް ނުހޯދޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މުސާރަ ނުދެވުމަކުން، އެ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މުދާތައް ނަގައި ނުވަތަ ވިއްކާލައިގެން މުސާރަ ދިނުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއް ލިބިފައި ނޯންނަކަމަށެވެ.

އެއަށް އޮވޭ އެބަ ގޮތްތަކެއް. ޓްރައިބިޔުނަލް އެބައޮތޭ. އެލްއާރުއޭ (ލޭބަރ ޓްރައިބިޔުނަލް އޮތޯރިޓީ) އެބައޮވޭ. މިހާރު ގާނޫނު އޮތްގޮތުން އެލްއާރުއޭއަށް އޮންނަ މަދު ފިޔަވަޅުތަކެއް މިހުންނަނީ. ހަގީގީ ހުކުމްތަކެއް މިއަންނަން ޖެހެނީ ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން. ލޭބަރ ޓްރައިބިޔުނަލް ވިޔަސް އަދި ކޯޓުތައް ވިޔަސް. މިހާރު މިހާލަތާއި ގުޅުގެން މިނިސްޓްރީތަކުގައި އެލްއާރުއޭ އާއި އެކު ގުޅިގެން އަދި ބަންގްލަދޭޝް ހައިކޮމިޝަނާއި ގުޅިގެން ޑިސްޕިއުޓް ރިޒޮލިޔުޓް ކުރެވޭނެ، މީޑިއޭޓް ކުރެވޭނެ ރޯލެއް އަދާކުރުމަށް ޔުނިޓެއް މިވަނީ ގާއިމުވެފައި. އެއީ މިހެން ދިމާވާ ވިޔަފާރިތަކާއި ވަޒީފާތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބައިވެރިވެރިވެގެން މިކަން އެހާ ހޫނުވުމުގެ ކުރިން ހައްލުތަކެއް ހޯދުމަށް.

~ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް/ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިކަންކަމުގައި ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް ވެސް ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ގިނަ އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކެއް ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން މެދުވެރިވިއެވެ. ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިގެން އަންނަނީ ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

ނަމަވެސް މި ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، އަލަށް ފަށައިގެން އައި ގިނަ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަލަށް ހިނގައި ގަންނަން ފެށި ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ބަގުރޫޓުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިހެން ދިމާވާން މެދުވެރިވީ، ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި ޕްރޮގްރާމްގެ ޝަރުތުތައް މިފަދަ ބައެއް ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރިހަމަ ނުވުމުން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.