ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

  • ފާޠިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި ދެންތިއްބެވި 4 މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައި
  • ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި މިކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ 9 ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 16:16 | 2,000

ސީއެސްސީގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމުން ފާޠިމަތު އާމިރާ ފިޔަވައި ދެންތިއްބެވި 4 މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އާމިރާ ފިޔަވައި ކޮމިޝަންގައި ދެން ތިއްބެވި މެމްބަރުން ވަކިކުރުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކުރާ ކަމަށެވެ. އާމިރާ ފިޔަވައި ދެންތިއްބެވި 4 މެމްބަރުން ކޮމިޓީން ވަކި ކުރުމަށް މީގެކުރިންވެސް ވަނީ ކޮމިޓީން ނިންމާފައެވެ.

ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާއަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން މައްސަލަތައް ސާފުކޮށް އާމިރާ ވަކިކުރަންޖެހޭ ސަބައެއް ނެތްކަމަށް ނިންމާފައެވެ. އާމިރާ އާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ބެލުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ އާމިރާ އަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އާމިރާ ވަކިކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހީމްއެވެ. އެ ހުށަހެޅުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމެވެ. މިމައްސަލައިގަ ނެގި ވޯޓުގައި އާމިރާ ކޮމިޝަނުން ވަކިކުރުމަށް ނުފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީގެ 5 މެމްބަރުންވަނީ ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި މިކަމުގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ 9 ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެތެރޭގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ގުޅުން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް ދަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ބޮޑުކަމުން މިނިސްޓްރީތަކުގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނުނިމި އެތަކެއް ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ހިންގުން ޚަރުދަނާކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދައްޗެއްގެ ގޮތުގައި މިކަން ވަޒީރުން ކޮމިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ވަޒީރުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަދެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހާލަތްތައް ދިމާވެފައިވާކަން ބައެއް ވަޒީރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީ ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ.ޢަލީ ޝަމީމާއި، ނާއިބު ރައީސް ޝަހީދު މުޙައްމަދާއި މެމްބަރު ޒަކަރިއްޔާ ޙުސައިނާއި މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަހީޤާ ގުޅޭގޮތުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ބަލާފައި ވަނީ މައިގަނޑު 5 މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ނާއިންސާފު ގޮތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާއި، އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓެރީން އައްޔަންކުރުމުގައި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކުރުމާއި، ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ހުރި މައްސަަލަތަކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.