އާދީއްތަ 09 އޯގަސްޓު 2020
12 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ހިޔާ މަޝްރޫއު: ހާލަތު ދެނެގަތުން

"ހިޔާ މަޝްރޫއު"ގެ ދަށުން، ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ފޯނަށް ނުގުޅި ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކޮށްފި

  • މިހާތަނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލިފައިވަނީ 40 ޕަސެންޓް
  • ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުން ކުރިއަށްއޮތް ތާނގައި ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށްބުނޭ
  • ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6720 ފްލެޓް ދޫކުރެވޭނެ

ކ. މާލެ | 7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 11:34 | 7,942

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްހުރި ޓަވަރުތަކެއް: 25 ބުރީގެ 16 ޓަވަރުގައި 6720 ފްލެޓް ހިމެނޭ - މުހައްމަދު ފަޒީން

"ހިޔާ މަޝްރޫޢު" ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ދެނެގަތުމަށް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ފަރާތްތަކާއި ފޯނުން ގުޅައި ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ގުޅޭނެ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނަމްބަރުން ނުގުޅޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ހާމަކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުއްވައިފިއެވެ.

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީން އަންގާރަ ދުވަހު، ގެޒެޓް ކުރައްވާފައިވާ މި ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކީ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި H4 ،H5 ،H6 ،H8 އަދި H10 މި ކެޓެގަރީތަކުގެ ދަށުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ގުޅޭނެ ނަންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނަމްބަރުން، ނުގުޅުނު ފަރާތްތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން H7 އަދި H9 ކެޓަގަރީގެ "ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު" ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އަދި މުޅިން ނިމިފައި ނުވާތީ، އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެ ދެ ކެޓަގަރީން ނުގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓްތައް ވެސް ޢާންމުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި، މިއީ ފްލެޓް ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓުތައް ނޫން ކަމަށް ވެސް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޢާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން 14 ޖުލައި 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން،https://hcc.presidency.gov.mvމި ލިންކުގައިވާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން އެދިފައިވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ފްލެޓުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދެވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރި ފްލެޓްތައް ދީފައި ވަނީ އެންމެ ހައްގު ވެރިންނަށްކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޝައްކުތައް އުފެދި، ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ދިރިއުޅުގެ ހާލަތަށް ބެލުމެއްނެތި ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙު، ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވެސް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމެޓީއާ ހަވާލާ ދެއްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުލައި މަސް ނިމޭ ހިސާބުން ފެށިގެން، ކެޓަގަރީތައް ނިމޭވަރަކުން، އެ ކެޓަގަރީތަކުން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ. ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭވަރު ވާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ހިސާބަށް ކަމަށް ވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފްލެޓް މައްސަލަ ބަލާ ކޮމެޓީއާ ހަވާލާ ދެއްވައި، މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފްލެޓަށް ފޯމް ލާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލިފައިވަނީ 40 އިންސައްތަ މީހުންގެ ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ އޮތް 60 އިންސައްތަ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.