ހޮނިހިރު 08 އޯގަސްޓު 2020
11 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:36
ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫއު

ޖުލައި މަސް ނިމޭ ހިސާބުގައި ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް އިއުލާން ކުރަމުންދާނެ: އަސްލަމް

  • ފްލެޓަށް އެދި 25،243 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • 21،000 އެޕްލިކޭޝަން އެސެސްކޮށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލަތު ބެލުމުގެ މަސައްކަތުގެ 40 ޕަސެންޓް ނިމިފައި

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 16:02 | 3,168

ޕްލޭނިންގ އެންޑް ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް - ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ

މި ހިނގާ ޖުލައި މަސް ނިމޭ ހިސާބުން ފެށިގެން، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ފްލެޓްތައް ލިބޭ، ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މަސައްކަތް ނިމޭ ކެޓަގަރީތައް އިއުލާން ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި، ރައީސް ޞާލިހު އުފައްދަވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމެޓީއާ ހަވާލާ ދެއްވައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ޖުލައި މަސް ނިމޭ ހިސާބުން ފެށިގެން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމު ކުރަމުން ގެންދަވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު، ފްލެޓުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދެވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތަރައްގީ ކުރި ފްލެޓްތައް ދީފައި ވަނީ އެންމެ ހައްގުވެރިންނަށްކަމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޝައްކުތައް އުފެދި، ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެން ނެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދިޔައީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލާފައިވަނީ، ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ދިރިއުޅުގެ ހާލަތަށް ނުބަލާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެޓީން އަޅުގަނޑުގާތު އެބަވިދާޅުވޭ، ޖުލައި މަސް ނިމޭހިސާބުން ފެށިގެން، މި ފްލެޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް، ކެޓަގަރީތައް ވަކިވަކިން، އެބޭފުޅުންނަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކެޓަގަރީއެއް ވެއްޖިއްޔާ އެހިސާބުން އިއުލާން ކުރައްވަން ފައްޓަވާނަމޭ. މުޅި މަސައްކަތް އެކީގައި ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއް، 6720 ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އެކީގައި އިއުލާންކޮށް ނިމޭނީ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ ހިސާބަށް ކަމަށް. އެހެންނަމަވެސް ޖުލައި މަސް ނިމޭ ހިސާބުން ފެށިގެން އިއުލާން ކުރައްވަން ފައްޓަވާނެ ކަމަށް،

~ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދިފައިވަނީ 25،243 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ކަމަށް ރެކޯޑްތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 21،000 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބަލާ ނިމިފައިވާއިރު، 3243 އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދަށް ދިއުމާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވި ނަމަވެސް މިހާރު މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

ކެޓަގަރީތަކަށް ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް، އިއުލާންކުރިއިރު ކޮށްފައިވަނީ. އޭގެތެރެއިން ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ކެޓަގަރީއެއް، ޓީޗަރުންނަށް ކެޓަގަރީއެއް، ސިންގަލް ޕޭރަންޓުންނަށް ކެޓަގަރީއެއް، 18 އަހަރާއި 40 އަހަރާދެމެދުގެ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކެޓަގަރީއެއް، މާލޭގެ ރައްވެހިންނަށް ކެޓަގަރީއެއް، ދަފްތަރު ކެޓަގަރީއެއް، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް ގެންގުޅޭ އާއިލާތަކަށް ކެޓަގަރީއެއް، ހިމަނާފަވޭ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގަ. މިނޫން ކެޓަގަރީތަކެއް، އަދި އެކަމަށް ވަކި ޔުނިޓްތަކެއް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އަޅަމުން ނުގެންދާ، އެހެންނަމަވެސް އޭރު އިއުލާންކުރި ކެޓަގަރީތަކެއް އެބަހުރި. ދަންނަވާލަން ބޭނުން ސަބަބަކީ މިދަންނަވާ ކެޓަގަރީތައް އިއުލާންކޮށްފައި ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެކެޓަގަރީތަކަކަށް ފްލެޓެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައެއް ނުވޭ. އެއް ކޮޓަރީގެ އެއްވެސް ޔުނިޓެއް ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަޅާފައެއް ނެތް،

~ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު އަސްލަމް

އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތައް ބަލާ، ޗެކްކުރަމުންދާ ކޮމެޓީން، 40 ޕަސެންޓް ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ހާލަތު ބަލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބާކީ އޮތް 60 ޕަސެންޓްގެ ގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ހާލަތު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަސްލަމް ވަނީ، ފްލެޓްތަކުގެ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި މިސަރުކާރުން ހިފަހައްޓާ މިންވަރުގައި ހިފަހައްޓަވާނެ ކަމަށާއި، 7،000ރ ރުފިޔާއަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާނެ ކަމަށެވެ. އދި ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހިޔާ މަޝްރޫއިން ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ. ފްލެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ކަރަންޓްގެ ހިދްމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިންމުމަށް 8 މަސް ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.