ބުދަ 27 ޖެނުއަރީ 2021
9 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 13
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
މަގޭ ރިޕޯޓު

ބޮޑެތި މަރުތަކުގައި ހެކިބަސް ދޭން އިންކާރު ކުރަނީ ސިއްރު ހެކިވެރިންގެ މައުލޫމާތު ލީކު ވާތީ، މަރުގެ އިންޒާރު ދޭތީ!

  • ހެކިބަސް ދިނުމުން އިންޒާރުގެ ކޯލްތައް އާދޭ
  • އެ މީހާގެ މައުލުމާތު ލީކުކޮށްލާ
  • ެެއެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތް

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 13:10 | 4,286

ރާއްޖޭގައި ހިނގައިދިޔަ މަރުތައް ތަހުގީގުކުރުން ވަނީ ލަސްވެފައި، އިންސާފު ލިބުން ލަސް - ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ސަރުކާރު ވުޖޫދަށް އައިރު ރާއްޖެ އޮތީ މުޅިން އެހެން މިސްރާބަކަށް ޖަހާލާފައެވެ. ވައްކަމާއި، ކޮރަޕްޝަން، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވަކި ހިއްޕާލިއިރު، ޔަގީނުންވެސް މިކަމުގައި ފަހަތުގައި އެތައް ބަޔަކު ތިބޭނެކަން ކަށަވަރެރެވެ. ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީހުންގެ ނުރައްކާ މި ކުޑަކުޑަ ގައުމަށް އޮތް މިންވަރު ހާމަވެގެންދާ އެތައް ކަމެއް ހިނގައިގެން ދިޔައިރު، އެ މީހުން އަޑީގައި ތިބެ އެތަށް ދިވެހިންގެ ފުރާނަ ގެއްލުވާލުމުގެ ރަހުމުކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ހިންގިކަން އެއީ ފެންނަން ހުރި ހަގީގަތްތަކެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މި އަމަލުތައް ހިންގި ފަރާތްތަކާއި ރޭވުމުގެ އަޑީގައި ތިބި ފަރާތްތައް އަދިވެސް ތިބީ މިނިވަނުންގެ ގޮތުގައެވެ. އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ނުލިބި އެތައް ދުވަހެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާއިރު، އަދިވެސް އުންމީދީ ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ. އިންސާފުގެ ހުޅުކޮޅު ނިވެނީ ބާވައޭވެސް ހިތަށް އަރައެވެ. ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގެ ފުރަތަމަ ސިޔާސަތުގައިވެސް އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅު، ދީނީ ހަރުކަށިކަން ނައްތާލުން ހިމެނެއެވެ. ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމުގެ ވައުދެއްވެސް ވިއެވެ. ރައްޔިތު މީހާ ވަކި ޕާޓީއަކަށް ވޯޓު ދެނީ އެ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސަތު ކަމުގޮސްގެންނެވެ. އުންމީދު ލިބޭތީއެވެ.

ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރުވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު، މިއަދު އަނެއްކާވެސް ކޮށްލަން މިޖެހެނީ އެ ސުވާލެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ވެވުނު ވައުދު އަދި ފުއްދިފައެއް ނެތެވެ. މަރުތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން ދީފައިވާ ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންނަށް ނޭނގޭ އެތައް މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވިފައިވާއިރު، އެކުށް ކުރި ބަޔަކާއި ފަންޑު ކުރި މީހުންނާއި އެކަމުގައި ފައިނޭންސް ކުރި ވިޔަފާރިތައްވެސް އެނގޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިއަދަށް އޭގެ ފަހުން އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާއިރު، އެކަމުގެ ހިލަމެއްވެސް ހަމަ ނުވަނީއެވެ. މަރު ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތް ބަލައި ނުގަންނަނީކީ ނޫނެވެ. މައްސަލައަކީ އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ނުލިބުމެވެ. ދައުވާކުރަންވެސް ނިންމިކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ. ބޮޑެތި މަރުތަކާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް މީހުން ހެކިބަސް ދޭން އިންކާރު ކޮށްފައިވާތީ މަރު ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމުގެ ވާހަކައަކީ އެ ކޮމިޝަނުން ފާހަގަކުރާ ކަމެކެވެ. މިއަދު ކޮށްލަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ އެންމެ ސުވާލެކެވެ.

ހެކިބަސް ދޭން އެ ފަރާތްތަކުން މިހާރު އިންކާރު ކުރަނީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ހިންގާފައި ހުރި މިކަންތައްތަކުގެ ހެކި ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ހެކިވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުނުކޮށްދެއެވެ. ސިއްރު ހެކިބަސް ދީފައިވާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން، އޭގެ އަނެއް ދުވަހު މިބުނާ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންނަށް އެނގެއެވެ. މިއީ ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ ފުލުހުންނަށް ހެކިބަސް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ވާގޮތެވެ. އިންޒާރުގެ މެސެޖު އާދެއެވެ. އަނގަ ބަންދުކުރުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވައެވެ. ހެކިބަސް ދިނުންތޯ ދުނިޔޭގެ ދިރިހުރުންތޯ ބޭނުމީ ކިޔައި ކޯލްތައް އާދެއެވެ.

އާއިލާގެ މެމްބަރުންނަށް އިންޒާރުތައް އާދެއެވެ. މިފަދަ ބޮޑެތި ތަހުގީގުތައް ކުރިޔަށް ދާއިރު، މިއީ ވިސްނާނުލާ ކަމެއް ބާވައެވެ. މިއީ މިފަދަ އެތައް ބައެއްގެ ޝަކުވާއެވެ. މި މައުލޫމާތުތައް ލީކުވި ގޮތާއި އިންޒާރު ދިން މީހުންނަކީ ކޮބައިކަން ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް އެނގޭއިރު، ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނުދިނީ ހަމަ އެ އިދާރާތަކުންނެވެ. އިންސާފު ލަސްވުމުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހެނީވެސް ހަމަ އެ އިދާރާތަކުންނެވެ.

ސަލްޓަން ޕާކުގައި ބޮން ގޮއްވުމުގެ ހާދިސާއިން ފެށިގެން، ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ މަރާލުމުގައިވެސް ތިބީ ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތައްކަން ކޮމިޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން އަބްދުﷲ އާއި، ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ފަހަތުގައިވެސް ތިބީ ދީނީ ގޮތުން މިދެންނެވި ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. ދިވެހި ދަރިން ޖިހާދުކުރުމުގެ ނަމުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ފޮނުވުމުގެ އަޑީގައިވެސް ތިބީ މި ދެންނެވުނު ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ވިސްނުމުގެ މީހުން ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވަނީ އެއްބައެއްކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރު، އިސްލާމިކް ސްޓޭޓަށް ތާއީދު އޮތްކަން ހާމަކޮށް، މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައިވެސް ބައިވެރިވެފައިވަނީ ދީނީ ގޮތުން ހަރުކަށި ވިސްނުމުގެ އެއް ބަޔެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ހަރުކަށި ފިކުރު ފަތުރާކަމުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒުގެ އިތުރުން ޖަމިއްޔަތުއް ސަލަފުގެ ގިނަ އިލްމުވެރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް މަކްތަބާ ސަލަފިއްޔާއިން ސްކްރީންޝޮޓްތަކާއެކު ދައްކާފައިވާއިރު، އެކަމުގައި ވީ ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ.

ބޮޑު ސުވާލު: މިވަރުން ދެން ކިހިނެއް؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.