ބުރާސްފަތި 13 އޯގަސްޓު 2020
03 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:34
އައު އާންމު ހާލަތުގައި ބޭންކުތައް

ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭނީ އޮންލައިންކޮށް ނުވަތަ އޭޓީއެމްއިން ނުލިބޭ ޚިދުމަތްތައް

 • ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުން
 • އެއް ދުވަސް ކުރިން އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ
 • ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ހަމައެކަނި އޮންލައިންކޮށް، އަދި ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ހަމައެކަނި އޭޓީއެމްތަކުން

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2020 | އާދީއްތަ 11:59 | 1,956

އައު އާންމު ހާލަތުގެ ދަށުން ބީއެމްއެލްގެ ބްރާންޗެއްގައި ޚިދުމަތް ދެނީ - ބީއެމްއެލް

މި ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކުން ދެމުންދާނީ އޮންލައިން އަދި ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިންގ މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ނުހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ކަމަށް އެ ބޭންކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުގެ މަތިން، މާލެ ސަރަހައްދުން ބީއެމްއެލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް އުސޫލުންނެވެ. ބީއެމްއެލްގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ޕޯޓަލް ނުވަތަ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދުމަށް އެއް ދުވަސް ކުރިން ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްއިން ހަމައެކަނި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

 • ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފާ ކުރުން
 • ޕޭ ރޯލް ޚިދުމަތް (މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުން)
 • ލޯކަލް ބޭންކް ޓްރާންސްފާ
 • މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެމުގެ ޚިދުމަތް
 • ޕީއޯއެސްގެ ޚިދުމަތައް އެދި ހުށަހެޅުން

ބީއެމްއެލްއިން ހަމައެކަނި އޭޓީއެމް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް

 • ނަގުދު ފައިސާ ޖަމާކުރުން
 • *ވިޔަފާރި އެކައުންޓަކަށް ދުވާލަކު 500،000 ރުފިޔާ
 • *އާންމު ފަރުދުންގެ އެކައުންޓަކަށް ދުވާލަކު 100،000 ރުފިޔާ
 • ޗެކު ޖަމާކުރުން

ބީއެމްއެލްގެ ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ބޭންކުގެ ބްރާންޗުތަކަށާއި ސާވިސް ސެންޓަރުތަކަށް ނުގޮސް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. ބީއެމްއެލްއިން ވަނީ ގޭގައި ތިބެގެން ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ލިބެން ހުންނަ ޚިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭންކުގެ ކަސްޓަމަރުން ގާތު އެދިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.