ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ކ. ތިލަފުށި: ބިންތަކުން ކުލި ނުލިބޭ

ތިލަފުށިން ބޮޑެތި ބިންތައް ނަގައިގެން ކުލި ނުދައްކާ އެތައް ވިޔަފާރިވެރިންނެއް!

  • ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް 4 ލައްކަ އަކަ ފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވޭ، އޭގެ ތެރެއިން 2 ލައްކަ އަކަފޫޓް އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލާ ދީފައިވޭ
  • ތިލަފުށީގެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 1 މިލިއަން އަކަފޫޓްގެ ބިމަށް ކުލި ނުލިބޭ، އެންމެ ދަށް ރޭޓުން ބަލާނަމަ އެއީ މަހަކު 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ
  • ކުށްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އަމިއްލަ، އަމިއްލައަށް ބޮޑުކޮށްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ

ކ. މާލެ | 4 ޖުލައި 2020 | ހޮނިހިރު 15:38 | 20,795

ކ. ތިލަފުށިން އަމިއްލަ ވިޔަފަރި ކުންފުންޏަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބިމެއް: ބޮޑެތި ބައެއް ބިންތަކަށް ކުލި ނުދައްކާ ކަމަށް ވޭ - މުހައްމަދު ފަޒީން

ކ. ތިލަފުށީގައި ބޮޑެތި ބިންތައް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުން، ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާކަން "ރާއްޖެ.އެމްވީ"އަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ"އަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ތިލަފުށީގައި، އެއް މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކާ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ވެރިންވެސް އުޅެއެވެ. އެގޮތުން، އެ އެއް މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިންތަކުން އެންމެ ކުޑަ ރޭޓުން ބަލާކަމަށް ވާނަމަވެސް، 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހަކު ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހެއެވެ. މިހާރު ތިލަފުށި ބިމުގެ އެންމެ ދަށް ރޭޓަކީ އަކަފޫޓަކަށް 3.5ރ. އެވެ.

ކ. ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި، ގިނަ ދަގަނޑު ބޯޓުތަކާއި ބައެއް ބާޖުތައް ފެތިފައިވެސް ވޭ

ތިލަފުށީގައި، ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ، އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި ރޭޓުގައިކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން، ބައެއް ފަރާތްތަކަށް 50 ލާރިން ފެށިގެން 4 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ބިން ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބިންތައް ދޫކޮށްފައިވަނީ، އަހަރަކުން، ނުވަތަ 5 އަހަރުން ކުއްޔާމެދު ވާހަކަ ދެކެވި، ކުލި ބޮޑުވާ ގޮތަކަށެވެ. ބައެއް ބިންތައް 15 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ވެސް އެގްރީމެންޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަމުގައި، ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަށް ކުޑަ ކުލީގައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާއިރު، ކުލި ބަރާބަރަށް ކުލި ނުދައްކާކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ކ. ތިލަފުށި، ބޮޑެތި ބިންތައް ކުއްޔަށް ނަގައިގެން، އެއްގޮތަކަށް ކުލި ނުދައްކާ ފަރާތްތައް ވެސް އުޅޭ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް ހަތަރު ލައްކަ އަކަފޫޓުގެ ބިން ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެތަނުން ދެ ލައްކަ އަކަފޫޓަކީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ހިލޭ، އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނުނަގާގޮތަށް، ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއްކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

ތިލަފުށީގެ ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް ބަލާއިރު، ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ އިތުރަށް އެބިމުގެ ވަށައިގެން، ހުންނަ ބިންތަކުގެ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

ތިލަފުށީގައި، ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ، 19،500 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކާއި، 17،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމަކާއި، 10،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއްގެ އިތުރުން، 6،900 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދޫކޮށްފައިވާއިރު، އެފަރާތުން، އަމިއްލައަށް ބިންތައް ބޮޑު ކުރަމުން ގޮސް، 1 ލައްކަ އަކަފޫޓަށް ވުރެ ބޮޑު ބިން ބޭނުން ކުރާކަމަށްވެއެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުދައްކައެވެ.

ހަމަ އެގޮތަށް 20،000 އަކަފޫޓުން 60،000 އަކަފޫޓްގެ ބިން، ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ނަގައި، އެ ބިންތަކަށް އެއްމެ ލޯ ލާރިއެއް ވެސް ދައުލަތަށް ނުދައްކާ ފަރާތްތައް އެބައުޅެއެވެ.

ކ. ތިލަފުށި، ސިޔާސީ ބޮޑެތި އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދޭ

ތިލަފުށީގެ ބިންތަކުން ލިބެންޖެހޭ ކުލީގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކުންފުނިން ކޯޓަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، އެމައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ލަސްތަކެއް ވެފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ.

ކ. ތިލަފުއްޓަކީ، ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށާއި ކުށި މެނޭޖް ކުރަމުންދާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ރަށެވެ. ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޓަސްޓްރިއަލް ޒޯން (ޖީއެމްއައިޒެޑް) ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފައްދައި، މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖް ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދައުރުގައެވެ.

ތިލަފުށި ބިމުގެ މިހާރުގެ ރޭޓަކީ އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އަކަފޫޓަކަށް 8ރ. އެވެ. މިރޭޓުން ބަލާނަމަ، ކުލި ނުދައްކާ އެއް މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިމުން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮންމެ މަހަކު ދައުލަތަށް ލިބޭނެއެވެ.

ތިލަފުށިިން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ކުއްޔަށް ނަގާފައިވާ 20،000 އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާއިރު، އެކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އެ ދެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ގްރޭޓަރ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ކުންފުންޏާ ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާކަން ވެސް ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވެއެވެ.

ކ. ތިލަފުށި، 1 މިލިއަން އަކަފޫޓުގެ ބިމަށް ކުލި ނުލިބޭ، އެއީ އެންމެ ދަށް ރޭޓުން ބެލިނަމަވެސް، މަހަކު 3.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.