ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 14:37
ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން
ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަހާތް
ބިރުދެއްކުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ނަމަ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަންޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނަށް: މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން
 
ޕާޓީއާ ގުޅުމަށް ގޮވާލުމަކީ އިޝްވަތެއް ނޫން

ބިރުދެއްކުން އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމުގައިވާ ނަމަ އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކަމަށް ތޮއްޑޫ ދައިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ސިޔާސި ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ވަތަން ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، އާއްމު ކޮމިޓީން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނައުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލީސް މެންބަރުންނަށް އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ރުޖޫއަވުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ.

އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ގައުމުގައި ތަޅާ ފޮޅުން އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ހަމަނުޖެހުމާއި ބިރުދެއްކުން ވެސް އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ބިރުދެއްކުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށަކަށްވާ ނަމަ، އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލަން ޖެހެނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ މައްޗަށް. އަޅުގަނޑު މިހެން މިދަންނަވަނީ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުނެއް ނޫން. ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތުން ވެސް އެކަން ލާޒިމުވޭ. ބިރުދެއްކުމާ މާރާމާރީ ހިންގުމާއި މީހުންނަށް އަނިޔާކުރުމަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ގާނޫނުގައި އޮތް ނަމަ އެމަކިފާނަށް އެކަން ހައްގުވެއްޖެ،" މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރިޝަވަތުގެ ތުހުމތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ހުރުމަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ، ބުނި ބަހަކުން ރިޝަވަތު ދިން ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ނަމަ ރިޝަވަތު ދިނުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ތުހުމަތު ކުރެވޭނީ ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ކަމަށެވެ.

" މިހެން މިދަންނަވަނީ، ގާނޫނާ ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ އަލީގާ. ވަރަށް ސާފުކޮށް. ކޮންމެ ތާކަށް އަޅުގަނޑު ގެންދިޔަޔަސް އަޅުގަނޑު ހުއްޖަތް ދައްކާނަން. ޕްރޫފްއާ އެއްކޮށް އެބަހުރި." މެންބަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެމީހެއްގެ ޕާޓީއަށް މީހުން އައުމަށް ދައުވަތު ދިނުމަކީ ލިބިގެންދާ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. އަދި ރިޝްވަތު ދިނުން ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ހަނާވަމުންދާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މިހާރުން މިހާރަށް ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވަނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކާއި މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން ޕާޓީއަށް މީހުން އިތުރުކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ގާސިމް ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ރައީސް ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް